ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
นักวิจัย : เกรียงไกร รอบรู้
คำค้น : สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ , สิทธิของพลเมือง , กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย , Civil rights , Constitutional law -- Thailand
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ที่มาและเจตนารมณ์ของสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว สาระสำคัญของการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ความเหมาะสมและความไม่เหมาะสมของบทบัญญัติ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา 68 และมาตรา 69 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แต่เนื้อหาของบทบัญญัติในมาตรา 69 ยังมีขอบเขตกว้างขวาง และยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการใช้สิทธิในทางปฏิบัติจึงควรแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติในมาตรา 69 ยังมีความไม่เหมาะสมอยู่หลายประการ ได้แก่ ปัญหาการบังคับใช้ในทางปฏิบัติเมื่อเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร ปัญหาถ้อยคำของบทบัญญัติมีขอบเขตกว้างขวางจนเกินไป และปัญหาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญกับสิทธิประเภทอื่น จึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ มาตรา 69 โดยกำหนดความหมายและลักษณะของการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญว่ามีขอบเขตเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้ใช้สิทธิดังกล่าว

บรรณานุกรม :
เกรียงไกร รอบรู้ . (2553). ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร รอบรู้ . 2553. "ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกรียงไกร รอบรู้ . "ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เกรียงไกร รอบรู้ . ความเหมาะสมของการกำหนดบทบัญญัติสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.