ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม
นักวิจัย : พิทยา จำเริญจรัสวิทย์
คำค้น : การสอนด้วยสื่อ , ครู -- ทัศนคติ , ผู้บริหาร -- ทัศนคติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนันท์ ปัทมาคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745643262 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อศึกษาประสบการณ์และความคิดเห็นด้านสื่อการสอน ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาความต้องการสื่อการสอนของผู้บริหาร และความต้องการในการใช้สื่อการสอนของครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อสำรวจสภาพการใช้สื่อการสอนของผู้บริหาร และครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร วิธีดำเนินงานในการวิจัย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากตัวอย่างประชากรจำนวน 307 คนสุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1500 คน แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา นำมาหาค่าสถิติคิดเป็นร้อยละค่ามัชฌิมาเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในด้านสื่อการสอนปานกลาง แต่ทั้งครูและผู้บริหารก็รู้จักสื่อการสอนมาก และเห็นว่าสื่อการสอนมีคุณค่าต่อการเรียนการสอน 2. ผู้บริหารต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้มีการช่วยเหลือในด้านบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ และการผลิตสื่อการสอนและควรจัดตั้งศูนย์บริการสื่อการสอนในกลุ่มโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา และต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาสื่อการสอนเกือบทุกประเภทเพิ่มมากขึ้น 3. ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา มีสภาพการใช้สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์น้อยมาก ประเภทวัสดุมีปานกลาง ส่วนทางด้านสถานที่ในการให้บริการประเภทห้องประชุมและห้องโสตทัศนศึกษามีอยู่น้อยมาก 4. ปัญหาและอุปสรรคคือ ไม่มีเจ้าหน้าที่บริการสื่อการสอนโดยตรงให้กับครู ครูทำหน้าที่สอนมากจนไม่มีเวลาในการจัดเตรียมสื่อการสอน และยังมีสื่อการสอนไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะ 1. โรงเรียนควรจัดให้มีห้องโสตทัศนศึกษาที่มีอุปกรณ์สื่อการสอนและเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการแก่ครูในโรงเรียน 2. ครู อาจารย์ของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ควรหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการแบบใหม่ๆ ในการสอนและผลิตสื่อการสอนมาช่วยปรับปรุงวิธีการสอนให้ดีขึ้น 3. สำนักคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ควรจัดตั้งบริการสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา เพื่อเป็นหน่วยกลางในการให้บริการ การใช้สื่อการสอนแก่โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา

บรรณานุกรม :
พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ . (2528). ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ . 2528. "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ . ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.