ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ
นักวิจัย : พินิจ พันธ์ชื่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภร สุวรรณาศรัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745622591 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20825
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างค้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์เกี่ยวกับเสียงโดยอัตโนมัติ 2. เพื่อวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องด้านเทคนิคการสร้างและการใช้งาน วิธีดำเนินการวิจัย 1.ขั้นตอนการสร้างเครื่องควบคุมภาพพลิก 1.1 กำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่จะสร้าง 1.2 ศึกษา และทดลองหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1.3กำหนดปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้นในการสร้าง 1.4 เสนอแนวทางเพื่อแก้ปัญหา 1.5 จัดระบบการทำงานของเครื่องและทดลองการสร้าง 1.6 นำข้อมูลจากการทดลองมาปรับปรุงจนเครื่องทำงานได้ตามที่กำหนด 2. สาธิตการใช้เครื่องให้ผู้เชี่ยวชาญชม และประเมินคุณภาพ 3. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพที่ผู้เชี่ยวชาญตอบ 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ โดยการคำนวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5. นำเครื่องไปทดลองใช้ในห้องเรียน และให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการควบคุมภาพพลิก ผลการวิจัย 1. เครื่องควบคุมภาพพลิกที่สร้างขึ้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือพลิกภาพได้เองครั้งละ 1 ภาพ และให้เสียงบรรยายและเสียงประกอบสัมพันธ์กับภาพที่เปลี่ยนไป 2. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเรื่องรูปแบบและระบบการทำงานของเครื่องดังนี้ 2.1 ระบบส่งกำลังดึงภาพดี 2.2 ระบบจับภาพ และระบบควบคุมอัตโนมัติเชื่อถือได้ 2.3 ไม่แน่ใจเรื่อง รูปแบบ ขนาด และความทนทานของเครื่อง 3. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับงานใช้งานทั่วๆ ไปว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นมีความสะดวกมากในการเคลื่อนย้าย การติดตั้ง การบังคับควบคุม การทำความสะอาดเครื่อง และการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การจัดเตรียมภาพก็ทำได้ง่ายมากเช่นเดียวกัน 4. ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นเกี่ยวกับนำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 4.1 เหมาะสมมากกับการใช้ในชั้นนำเข้าสู่บทเรียน ชั้นสอน และชั้นสรุปบทเรียน 4.2 เหมาะสมมากในการใช้เล่านิทานประกอบภาพหรือแสดงขั้นตอนของการปฏิบัติต่างๆ 4.3 เหมาะสมมากกับระดับอนุบาลและประถมศึกษา และเหมาะสมปานกลางกับระดับมัธยมและอุดมศึกษา 4.4 เหมาะสมกับกลุ่มเล็ก (5-10 คน) และการเรียนรายบุคคล ข้อเสนอแนะ 1. สถานบันการศึกษา การสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครื่องควบคุมภาพพลิกและแบบสัมพันธ์กับเสียงอัตโนมัติ ให้มีรูปแบบและประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อที่จะได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 2.ในการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว มีสิ่งควรพิจารณาดังนี้ 2.1 จัดทำที่เก็บภาพเมื่อเครื่องพลิกลงมาแล้ว 2.2 สร้างเครื่องให้เป็นหน่วยเดียวโดยรวมเครื่องบันทึกเสียงและตัวเครื่องพลิกภาพไว้ด้วยกัน 2.3 ออกแบบให้ใช้ภาพขนาดใหญ่ที่ใช้สอนทั้งชั้นได้ 3. ควรนำการวิจัยเปรียบเทียบการสอนโดยใช้เครื่องควบคุมภาพพลิกกับการสอนโดยใช้ภาพนิ่งในลักษณะอื่น เช่น สไลด์ หรือ ฟิล์มสตริป

บรรณานุกรม :
พินิจ พันธ์ชื่น . (2526). การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ พันธ์ชื่น . 2526. "การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พินิจ พันธ์ชื่น . "การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
พินิจ พันธ์ชื่น . การสร้างต้นแบบเครื่องควบคุมภาพพลิกแบบสัมพันธ์กับเสียง โดยอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.