ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ
นักวิจัย : หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์
คำค้น : ศิลปกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , สุนทรียศาสตร์ , ศิลปวิจักษณ์ , นักเรียนประถมศึกษา , Art -- Study and teaching (Elementary) , Aesthetics , Art appreciation
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อำไพ ตีรณสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยโดยได้พัฒนามาจากแนวทฤษฎีการพัฒนาทางสุนทรียภาพของไมเคิล เจ พาร์สัน จำแนกออกเป็น 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ความชื่นชอบ ขั้นที่ 2 ความงามและเหมือนจริง ขั้นที่ 3 การแสดงออก ขั้นที่ 4 แบบอย่างและรูปแบบ ขั้นที่ 5 ความเป็นตัวของตนเองคือ แบบทดสอบการรับรู้เชิงสุนทรีย์ ประกอบด้วยภาพถ่ายงานจิตรกรรม 6 ภาพ และชุดคำถาม แบบบันทึกการรับรู้เชิงสุนทรีย์ คู่มือการวิเคราะห์เชิงสุนทรีย์ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสูงสุด ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าที ผลการวิจัยพบว่าค่าสูงสุดในการการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะอยู่ในขั้นที่ 2 ความงามและเหมือนจริงมากที่สุด คิดเป็น 58.39% รองลงมาคือ ขั้นที่ 3 การแสดงออก คิดเป็น 39.28% และขั้นที่ 4 แบบอย่างและรูปแบบ คิดเป็น 2.33% และไม่พบการรับรู้เชิงสุนทรีย์ในขั้นที่ 5 ความเป็นตัวของตัวเอง

บรรณานุกรม :
หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ . (2553). การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ . 2553. "การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ . "การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
หทัยรัตน์ พึ่งประยูรพงศ์ . การศึกษาการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักเรียนประถมศึกษาที่มีต่องานศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.