ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : เอกรินทร์ ต่วนศิริ
คำค้น : มุสลิม -- ไทย(ภาคใต้) , ชาวมาเลย์ , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุริชัย หวันแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20543
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาความหลากหลายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมมลายูมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสนใจทางด้านความคิดของศาสนาอิสลาม ชาติพันธุ์มลายู ความรุนแรงและสันติภาพ 2.เพื่อศึกษาพลวัตทางด้านการเมืองแห่งอัตลักษณ์และปฎิบัติการทางด้านวาทกรรม เรื่องทางด้านศาสนา ชาติพันธุ์มลายู ความรุนแรงและสันติภาพ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth Interview) การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และเทคนิควิธีหลากหลายประกอบกันของการเก็บข้อมูลในพื้นที่จริง โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มสำนักคิดมุสลิมหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เรียกว่า คณะเก่า คณะใหม่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความหลากหลายทางด้านความคิดในมิติทางด้านศาสนาและแนวทางปฎิบัติ ไม่ได้เป็นปัญหานำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งข้อค้นพบที่สำคัญพื้นที่ก็คือ หลายชุมชนมีความแตกแยกจริงแต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ปัจจุบันความขัดแย้งทางด้านความคิดของกลุ่ม คณะเก่า คณะใหม่ ได้ลดน้อยลงเป็นลำดับ อันเนื่องมาจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ก่อการไม่สงบและนโยบายบางส่วนของรัฐที่ขัดแย้งกับวิถีชีวิตของชุมชนและนำไปสู่การต่อต้าน ทำให้ผู้นำของกลุ่ม “คณะเก่า” และ “คณะใหม่” ได้หันมาร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่ตระหนักร่วมกันมากขึ้น ทั้งนี้ก็คือจะรักษาอัตลักษณ์มลายูมุสลิมและการดำเนินชีวิตแบบวิถีอิสลาม

บรรณานุกรม :
เอกรินทร์ ต่วนศิริ . (2553). การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ ต่วนศิริ . 2553. "การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกรินทร์ ต่วนศิริ . "การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
เอกรินทร์ ต่วนศิริ . การเมืองแห่งอัตลักษณ์ : ความหลากหลายและพลวัตของ "มลายูมุสลิมปัตตานี" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.