ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา
นักวิจัย : ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ
คำค้น : ศิลปะกับเด็ก , ศิลปกรรมของเด็ก -- นิทรรศการ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุลักษณ์ ศรีบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในด้านการวางแผน การเตรียมงาน การดำเนินการ พิธีเปิดการแสดง การประเมินผล และ การประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตการศึกษา 2 จำนวน 150 คน และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการศิลปะและนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์ด้านเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ครูศิลปศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน ทั้งในด้านการวางแผน การเตรียมงาน การดำเนินการ พิธีเปิดการแสดง การประเมินผล และ การประเมินผลการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า จากการศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา ครูศิลปศึกษาและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะจะสามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติของนักเรียนระดับประถมศึกษา อันจะนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านสุนทรียภาพต่อไป

บรรณานุกรม :
ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ . (2551). การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ . 2551. "การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ . "การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ . การศึกษาการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.