ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : บุญช่วย ภักดี
คำค้น : ครู , การสอน -- คุณภาพ , ครู -- การประเมิน , ครู -- การเลื่อนขั้น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการสอนระหว่างก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งครู ชำนาญการตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง 2) ศึกษาความแตกต่างของคุณภาพการสอนระหว่างก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของคุณภาพการสอนระหว่างครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 960 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ค่า t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุนาม (one – way MANOVA) ด้วยโปรแกรม SPSS for windows ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คุณภาพการสอนของครูชำนาญการ พบว่า คุณภาพการสอนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ หลังเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการ ตามการรับรู้ของครูชำนาญการและหัวหน้ากลุ่มสาระมีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงกว่าก่อนเลื่อนตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามการรับรู้ พบว่า คุณภาพการสอนด้านความสามารถทางวิชาการ และด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการ ตามการรับรู้ของครูชำนาญการไม่มีความแตกต่างจากการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นคุณภาพการสอนด้านบุคลิกภาพ ส่วนคุณภาพการสอนด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ หลังเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการ ตามการรับรู้ของครูชำนาญการไม่มีความแตกต่างจากการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นคุณภาพการสอนด้านความสามารถทางวิชาการ 2. คุณภาพการสอนของครูชำนาญการพิเศษ พบว่า คุณภาพการสอนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ หลังเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษตามการรับรู้ของครูชำนาญการพิเศษและหัวหน้ากลุ่มสาระ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงกว่าก่อนเลื่อนตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามการรับรู้ พบว่า คุณภาพการสอนด้านความสามารถทางวิชาการ และด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ก่อนเลื่อนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ตามการรับรู้ของครูชำนาญการพิเศษไม่มีความแตกต่างจากการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นคุณภาพการสอนด้านบุคลิกภาพ ส่วนคุณภาพการสอนทั้ง 3 ด้าน หลังเลื่อนตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตามการรับรู้ของครูชำนาญการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงกว่าการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การเปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ พบว่า คุณภาพการสอนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถทางวิชาการ ด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และด้านบุคลิกภาพ ก่อนและหลังเลื่อนตำแหน่ง ตามการรับรู้ของครูชำนาญการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงกว่าตามการรับรู้ของครูชำนาญการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ พบว่า คุณภาพการสอนทั้ง 3 ด้านก่อนเลื่อนตำแหน่ง และคุณภาพ การสอนด้านความสามารถทางวิชาการ และด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนหลังเลื่อนตำแหน่ง ตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระของครูชำนาญการพิเศษ มีค่าเฉลี่ยของคุณภาพการสอนสูงกว่าตามการรับรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระของครูชำนาญการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
บุญช่วย ภักดี . (2551). การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญช่วย ภักดี . 2551. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญช่วย ภักดี . "การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
บุญช่วย ภักดี . การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพการสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ ตามการรับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.