ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง
นักวิจัย : เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ
คำค้น : เครื่องหนัง -- การควบคุมการผลิต -- ซอฟต์แวร์ , เครื่องหนัง -- การวางแผนการผลิต -- ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20450
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนและควบคุมการผลิตระดับปฏิบัติการในโรงงานเครื่องหนัง ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาระบบตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) แบบ Adapted Waterfall โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนระบบ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ และการทดสอบการใช้งานระบบ ตามลำดับ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัย คือ แบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process Modeling) คำอธิบายขั้นตอนการทำงานของระบบ (Logic of Process) และหน้าจอการทำงาน (Graphical User Interface) ระบบที่ออกแบบขึ้นมานี้จะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การรับคำสั่งผลิตของฝ่ายผลิตซึ่งอยู่ในรูปของแผนการผลิตรายเดือนจากกระบวนการทางธุรกิจไปจนกระทั่งดำเนินการผลิตเสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนงานหลัก 4 ส่วน คือ ส่วนการวางแผนการปั๊มหนัง ส่วนการสร้างโครงสร้างการผลิตและทีมการผลิตเบื้องต้น ส่วนการจัดสมดุลการผลิตและจัดสรรทรัพยากรการผลิต และส่วนการเก็บข้อมูลการผลิต โดยภายในระบบจะประกอบด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นก่อนปฏิบัติงาน การวางแผนการผลิตในระดับปฏิบัติการซึ่งหมายถึงการจัดสมดุลการผลิตและจัดสรรทรัพยากรการผลิต การควบคุมการผลิต และการเก็บข้อมูลการผลิต ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ คือ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตารางการผลิต (Gantt’s Chart) และเส้นกราฟติดตามการผลิต (Line of Balance : LOB) จากผลการทดสอบการใช้งานพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้สามารถนำไปใช้ดำเนินการได้จริง ในด้านการวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง

บรรณานุกรม :
เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ . (2551). การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ . 2551. "การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ . "การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
เกษณีย์ เอี่ยมรักษาเกียรติ . การออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานเครื่องหนัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.