ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
นักวิจัย : เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ
คำค้น : ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , มลพิษทางอากาศ , ทางเดินหายใจ -- โรค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาเชิงนิเวศน์ (Ecological study) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลันในประชากร อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2550 และวิเคราะห์ข้อมูลโดย Generalized Linear Model ผลการศึกษาเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์แยกตามตำบลที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ โดยทำการปรับตัวแปร ด้วยวันของสัปดาห์ที่ผู้ป่วยมารับการรักษา และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พบว่าจำนวนครั้งของผู้ป่วย ที่มารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลันทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับปริมาณ SO₂ 24 ชั่วโมง ที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.แม่เมาะ และ ต.นาสัก ณ วันที่มารับการรักษาและ 2 วัน ก่อนมารับการรักษาตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลันทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับปริมาณ SO₂ สูงสุด ที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดในพื้นที่ ต.บ้านดง ที่ 2 วันก่อนมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในพื้นที่ อ.แม่เมาะทั้งหมด โดยทำการปรับตัวแปร ด้วยวันที่ผู้ป่วยมารับการรักษา ข้อมูลปริมาณ NO₂ และ PM₁₀ ที่เหมาะสมและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจส่วนบนอักเสบเนื่องจากการระคาย จำนวนครั้งของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กับปริมาณ SO₂ สูงสุดที่ 2 วัน ก่อนมารับการรักษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p value < 0.05) สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นว่าพื้นที่ อ.แม่เมาะนั้นยังมีปัญหามลพิษอยู่ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อระบบหายใจของประชาชนอันเกิดจากการสัมผัสกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้งมีการเฝ้าระวังและแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

บรรณานุกรม :
เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ . (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ . 2550. "ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ . "ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เสฏฐศิริ แสงสุวรรณ . ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รายวันในอากาศกับการมารับการรักษาด้วยอาการระบบหายใจเฉียบพลัน ณ รพ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.