ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม
นักวิจัย : เสริมศิริ นิลดำ
คำค้น : ข่าว , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมและอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบดังกล่าว โดยศึกษาในวิกฤตการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับเชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมคุณลักษณะของข้อมูลและเรื่องราวที่สมควรเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีความเกี่ยวข้องหรือบทบาทกับวิกฤตการณ์ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแต่ละกรณีศึกษาจะประกอบด้วยบุคคล 4 กลุ่มได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤตการณ์ (2) ภาครัฐ (3) นักสื่อสารมวลชน และ (4) ประชาชนทั่วไป โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในวิกฤตการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวน 41 คน และในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกมีจำนวน 44 คน จากนั้นใช้วิธีการสำรวจ (Survey Research) ด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประชากรในการศึกษามีคุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจในวิกฤตการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวน 502 คนและวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกจำนวน 508 คน รวม 1,010 คน หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจะวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของข้อมูลที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 8 องค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (2) ความสันติสุข (3) การตรวจสอบ (4) ผลกระทบ (5) ความรู้สึก (6) ปรากฏการณ์รายวัน (7) ภูมิหลังของวิกฤตการณ์ และ (8) ความขัดแย้ง ส่วนองค์ประกอบด้านคุณลักษณะการนำเสนอที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำเสนอ มี 3 องค์ประกอบ (2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล มี 3 องค์ประกอบ (3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง มี 1 องค์ประกอบ (4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 5 องค์ประกอบ และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท มี 7 องค์ประกอบในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก องค์ประกอบของข้อมูลที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวมี 9 องค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ (1) องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค (2) ความเสี่ยง (3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (4) ปรากฏการณ์รายวัน (5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (6) การเยียวยา (7) ผลกระทบ (8) ภูมิหลังของโรคระบาด (9) ความขัดแย้ง ส่วนองค์ประกอบด้านคุณลักษณะการนำเสนอที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำเสนอ มี 2 องค์ประกอบ (2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล มี 2 องค์ประกอบ (3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง มี 1 องค์ประกอบ (4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 4 องค์ประกอบ และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท มี 6 องค์ประกอบ

บรรณานุกรม :
เสริมศิริ นิลดำ . (2550). คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสริมศิริ นิลดำ . 2550. "คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสริมศิริ นิลดำ . "คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
เสริมศิริ นิลดำ . คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.