ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
นักวิจัย : รุ่งนภา แสงเพ็ง
คำค้น : อุตสาหกรรมเสื้อผ้า , การศึกษาเวลา , การออกแบบระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปวีณา เชาวลิตวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20402
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบในการคิดค่าเวลามาตรฐานในการทำงานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดผ้า ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้นำการวิเคราะห์และออกแบบระบบตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life cycle : SDLC) แบบ Adapted Waterfall มาประยุกต์ใช้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ คือ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปูผ้าและการตัดผ้า และนำมาวิเคราะห์หาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงานอันส่งผลให้การทำงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงการวิเคราะห์หาความต้องการภายในระบบใหม่ ทำให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบ โดยแบ่งเป็น แนวคิดในการแบ่งระดับท่าทางการทำงาน แนวคิดในการออกแบบกระบวนการหาค่าเวลามาตรฐาน และแนวคิดในการออกแบบผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ จากนั้นได้ทำการออกแบบแผนผังการไหลของข้อมูล การออกแบบแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ การออกแบบรูปแบบของแบบฟอร์มและรายงาน และการออกแบบหน้าจอการทำงาน สุดท้ายคือตรวจสอบความถูกต้องและประเมินผลระบบโดยใช้วิธีการทดลองใช้งานระบบ โดยการจำลองสถานการณ์ผ่านระบบ ผลที่ได้จากการออกแบบระบบ คือระบบการคิดค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดผ้า โดยได้แบ่งระดับท่าทางการทำงานของขั้นตอนการปูผ้าเป็น 4 ระดับได้แก่ 1.ระดับ Micro Motion ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของระบบที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ระบบการคิดค่าเวลาล่วงหน้า แบบ MTM-2 2.ระดับ Element ของการปูผ้า 3.ระดับ Process และ 4.ระดับ Spreading Mark ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของการปูผ้า สำหรับขั้นตอนการตัดผ้าได้แบ่งระดับท่าทางการทำงานของการตัดผ้าเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1.ระดับ Micro Motion ที่ใช้ร่วมกันกับขั้นตอนการปูผ้า 2.ระดับ Element ของการตัดผ้า 3.ระดับ Part 4.ระดับ Grouping Part และ 5.ระดับ Cutting Mark ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานของการตัดผ้า ซึ่งมีหลักการคิดเวลามาตรฐานที่เป็นรูปแบบเดียวกัน มีการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการทำงาน จากผลการเปรียบเทียบเวลาที่คำนวณได้จากระบบกับเวลาในการทำงานจริงพบว่าร้อยละผลต่างเฉลี่ยของเวลาในระดับ Element เท่ากับ 4.05 ระดับ Process เท่ากับ 7.01 ระดับ Spreading Mark เท่ากับ 5.41 ระดับ Part เท่ากับ 4.11 ระดับ Grouping Part เท่ากับ 2.50 และระดับ Cutting Mark เท่ากับ 10.22

บรรณานุกรม :
รุ่งนภา แสงเพ็ง . (2550). การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา แสงเพ็ง . 2550. "การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รุ่งนภา แสงเพ็ง . "การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
รุ่งนภา แสงเพ็ง . การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.