ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน
นักวิจัย : ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์
คำค้น : หอยหวาน , หอยหวาน -- การเจริญเติบโต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล , นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ในอาหารเพื่ออนุบาลลูก หอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อนให้มีการเติบโต และการรอดชีวิตสูงขึ้น โดยเริ่มต้นการทดลองแรกในหอยหวานวัยอ่อน (veliger larvae) ใช้ระดับความหนาแน่น 300 ตัวต่อลิตร ให้แพลงก์ตอนพืชคีโตเซอรอส ผสมกับไอโซไคซิสเป็นอาหารเสริมด้วยบริวเวอร์ยีสต์ ที่ 4 ระดับ (0, 0.1, 0.5 และ 1.0 เปอร์เซ็นต์) และบาซิลัส สายพันธุ์ S11ที่ 2 ระดับ (0 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์) ผลการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตจำเพาะโดยความยาวเปลือกของหอยหวานระยะวัยอ่อนไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหาร ธรรมเสริม บริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ทุกระดับ แต่อัตราการรอดสุดท้ายของหอยหวานระยะวัยอ่อนที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติเสริมบริวเวอร์ยีสต์ 4 ระดับ และทั้งเสริม / ไม่เสริมบาซิลัส สายพันธุ์ S11 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบปฎิสัมพันธ์ระหว่างการเสริมบริวเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการรอดของหอยหวานระยะวัยอ่อน สำหรับอัตราการเติบโตจำเพาะโดยน้ำหนักของหอยหวานระยะลงพื้นมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชุดการทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสริมบริวเวอร์ยีสต์ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในชุดการทดลองที่เสริมด้วยบาซิลัส สายพันธุ์ S11 และอัตราการรอดสุดท้ายของ หอยหวานระยะลงพื้นที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมเสริมบริวเวอร์ยีสต์ 4 ระดับ และทั้งเสริม / ไม่เสริมบาซิลัส สายพันธุ์ S11 มีความ แตกค่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการเสริมบริเวอร์ยีสต์และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่ออัตราการเติบโตจำเพาะโดยน้ำหนักและอัตราการรอด

บรรณานุกรม :
ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ . (2553). ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ . 2553. "ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ . "ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ธรรมรัตน์ วาจาสัตย์ . ผลของการเสริมบริวเวอร์ยีสต์ และบาซิลัส สายพันธุ์ S11 ต่อการเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน Babylonia areolata วัยอ่อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.