ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : อรวรรณ เป้าจัตุรัส
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา , ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยในด้านวัตถุประสงค์ ทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับการเสนอแนะ การจัดการและการให้บริการ ตลอดจนปัญหาในการจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีการจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศจำนวน 93 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศเพื่อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับการเสนอแนะมากที่สุด คือ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือวิชาการ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์โดยจัดส่งจดหมายเวียนไปตามคณะ / ภาควิชาของมหาวิทยาลัย และมีวิธีการให้บริการ คือ จัดส่งแบบฟอร์มการเสนอแนะรายชื่อทรัพยากรสารนิเทศไปยังคณะ / ภาควิชาของมหาวิทยาลัย ปัญหาในการจัดบริการด้านทรัพยากรสารนิเทศที่ได้รับการเสนอแนะที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบอยู่ในระดับมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทรัพยากรสารนิเทศจากต่างประเทศมีราคาแพง ทำให้ห้องสมุดสั่งซื้อได้น้อย ปัญหาด้านการจัดการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบอยู่ในระดับปานกลางโดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ใช้ให้ความร่วมมือน้อย ทำให้ไม่ทราบผลการประเมินการจัดบริการตามความเป็นจริง และปัญหาด้านการให้บริการที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบอยู่ในระดับ ปานกลางโดยปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ใช้บริการไม่ได้ติดตามการแนะนำทรัพยากรสารนิเทศใหม่จากสื่อต่างๆจึงเสนอแนะน้อย

บรรณานุกรม :
อรวรรณ เป้าจัตุรัส . (2553). การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ เป้าจัตุรัส . 2553. "การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ เป้าจัตุรัส . "การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
อรวรรณ เป้าจัตุรัส . การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.