ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง
นักวิจัย : รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ
คำค้น : เหมา, เจ๋อ ตุง, ค.ศ. 1893-1976 , จีน -- ประวัติศาสตร์ , จีน -- การเมืองและการปกครอง , นวนิยายจีน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อนงค์นาฎ เถกิงวิทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20205
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมระหว่างค.ศ. 1937-1976 ในนวนิยายจีนยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง เรื่อง Red Sorghum (1987) ของโม่เหยียน (Mo Yan) เรื่อง Farewell to My Concubine (1992) ของลิเลียน ลี (Lilian Lee) และเรื่อง To Live (1993) ของหยูหัว (Yu Hua) ในด้านการวิพากษ์สังคมและการเมืองผ่านการรื้อฟื้นอดีตในนวนิยายทั้งสามเล่ม โดยเสนอภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีต ได้แก่ สงครามต่อต้านญี่ปุ่น สงครามกลางเมือง การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์ และการปฏิวัติวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนให้เห็นผลกระทบจากอิทธิพลทางการเมืองและความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่มีต่อวิถีชีวิตและค่านิยมของชาวจีนในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า นวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตงทั้งสามเรื่อง ได้วิพากษ์การขาดเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งมีสาเหตุจากการแตกสามัคคีของคนในชาติ และนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์ที่พยายามใช้อุดมการณ์การเมืองครอบงำทางความคิดและวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติวัฒนธรรมที่สร้างความสูญเสียต่อร่างกายและจิตใจของคนในสังคม ผลกระทบดังกล่าวทำให้ประชาชนจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดโดยใช้ความหวังและความอดทนต่อความทุกข์ยาก การละทิ้งมนุษยธรรม ตลอดจนพัฒนาบทบาทของผู้หญิงให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำหรับประชาชนที่ไม่อาจเผชิญหน้ากับความรุนแรงทางการเมือง จึงใช้จินตนาการและอัตวินิตบาตกรรมเพื่อหลีกหนีจากความเป็นจริง การย้อนอดีตที่ปรากฏในงานวิจัย สะท้อนถึงอดีตอันขมขื่นและจิตวิญญาณดั้งเดิมของชาวจีนที่สูญหายไป เนื่องจากการเปิดประเทศหลังยุคการปกครองของเหมาเจ๋อตง ได้นำความเปลี่ยนแปลงด้านค่านิยม และวิถีชีวิตมาสู่สังคมจีน ผู้ประพันธ์จึงสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันในลักษณะการแสวงหารากเหง้า และการรื้อฟื้นภาพสังคมชนบทซึ่งเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและขนบประเพณีดั้งเดิมกลับมาอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยพบว่า การระลึกถึงความทรงจำอันเจ็บปวดในยุคการปกครองของประธานเหมา ไม่อาจเยียวยาบาดแผลทางร่างกายและจิตใจที่เกิดจากอิทธิพลทางการเมืองได้

บรรณานุกรม :
รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ . (2553). อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ . 2553. "อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ . "อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ . อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.