ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ
นักวิจัย : พีรยุทธ ภักดีเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานครจำแนกตามสังกัดของโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานครที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยหน่าย และการวางแผนชีวิตในอนาคตของครูที่มีความเหนื่อยหน่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในกรุงเทพมหานคร จำนวน 940 คน และกรณีศึกษาในการสนทนากลุ่ม จำนวน 8 คน โดยมีตัวแปรที่ใช้การวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรภายในแฝง 5 ตัวแปร ได้แก่ ความเหนื่อยหน่ายของครู การเห็นคุณค่าในตนเอง ความกดดันจากงาน ความเครียดในการทำงาน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และตัวแปรภายนอกแฝง 3 ตัวแปร คือ การสนับสนุนทางสังคม ความขัดแย้งในบทบาท และบทบาทที่มากเกินไป โดยตัวแปรแฝงวัดจากตัวแปรสังเกตได้ รวมทั้งหมด 14 ตัวแปร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถาม และแนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคของ ตัวแปรสังเกตได้ตั้งแต่ 0.774 - 0.950 และมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.899 และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห์โมเดลลิสเรล และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้ 1. ครูในกรุงเทพมหานคร มีความเหนื่อยหน่ายโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ ( = 2.401, SD = 0.585) และไม่พบความแตกต่างของระดับความเหนื่อยหน่ายของครูระหว่างสังกัด 2. โมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง และทางอ้อม ต่อความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม และอิทธิพลทางตรงสูงที่สุด คือ ความเครียดในการทำงาน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมสูงที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคม 3. โมเดลเชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 5.50 ที่องศาอิสระ เท่ากับ13 ที่ระดับความน่าจะเป็น เท่ากับ 0.963 มีค่า GFI เท่ากับ 0.999 ค่า AGFI เท่ากับ 0.993 และ ค่า RMR เท่ากับ 0.004 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 80.7 4. ผลที่เกิดขึ้นเมื่อครูมีความเหนื่อยหน่าย ได้แก่ 1) ทัศนคติต่อวิชาชีพเปลี่ยนไป 2) ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน หรือเปลี่ยนงาน 3) ไม่อยากมาทำงาน และขาดงานบ่อย 4) ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง 5) มีความพึงพอใจในงานต่ำลง 6) มีปัญหาเรื่องสุขภาพของตนเอง ส่วนการวางแผนชีวิตของครูในอนาคตเมื่อเกิดความเหนื่อยหน่าย พบว่า 1) ครูที่เป็นครูอัตราจ้างมีความตั้งใจที่จะสอบบรรจุให้ได้ เพื่อความมั่นคงในอาชีพครูต่อไป 2) ครูที่รักในอาชีพนี้ยังคงประกอบอาชีพครูต่อไป และจะทำธุรกิจเล็กๆเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ควบคู่กันไป 3) ครูที่เป็นคนต่างจังหวัดจะทำงานเป็นครูในกรุงเทพอีกช่วงระยะหนึ่งแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัว หรือแต่งงานมีครอบครัวแล้วกลับ ไปอยู่บ้านเกิด 4) ครูที่อายุน้อยก็จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อโอกาสในการเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น หรือเปลี่ยนอาชีพ 5) ครูที่ค้นพบตัวเองว่าไม่ชอบสอนหนังสือจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเปลี่ยนอาชีพ 6) ครูที่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยจะย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดกับครอบครัว และจะนำความรู้ที่ได้จากการประกอบอาชีพอยู่ไปใช้อบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนบุตร

บรรณานุกรม :
พีรยุทธ ภักดีเจริญ . (2552). โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรยุทธ ภักดีเจริญ . 2552. "โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พีรยุทธ ภักดีเจริญ . "โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
พีรยุทธ ภักดีเจริญ . โมเดลเชิงสาเหตุและผลของความเหนื่อยหน่ายของครูในกรุงเทพมหานคร: การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.