ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
นักวิจัย : ปภัส มาคำจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20299
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจและการตัดสินใจให้ความร่วมมือบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 4 ดังกล่าว โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามที่แจกให้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งนำไปประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัย พบว่า 1. เจ้าหน้าที่รัฐมีการรับรู้ภาพลักษณ์ต่อบริษัทบุหรี่ ในเชิงบวก 2. เจ้าหน้าที่รัฐมีทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมสนับสนุนสังคมของบริษัทบุหรี่ ในเชิงบวก 3. เจ้าหน้าที่รัฐมีทัศนคติที่มีต่อความน่าไว้วางใจของบริษัทบุหรี่ ในระดับน้อย 4. เจ้าหน้าที่รัฐมีแนวโน้มตัดสินใจให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ ในระดับปานกลาง 5. การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับการตัดสินใจให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ 6. การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อกิจกรรมสนับสนุนสังคมของบริษัทบุหรี่ 7. การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อภาพลักษณ์ของบริษัทบุหรี่ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อความน่าไว้วางใจของบริษัทบุหรี่ 8. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อกิจกรรมสนับสนุนสังคมของบริษัทบุหรี่ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตัดสินใจให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่ 9. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อกิจกรรมสนับสนุนสังคมของบริษัทบุหรี่ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อความน่าไว้วางใจของบริษัทบุหรี่ 10. ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีต่อความน่าไว้วางใจของบริษัทบุหรี่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตัดสินใจให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐกับบริษัทบุหรี่

บรรณานุกรม :
ปภัส มาคำจันทร์ . (2552). การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปภัส มาคำจันทร์ . 2552. "การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปภัส มาคำจันทร์ . "การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปภัส มาคำจันทร์ . การรับรู้ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ความน่าไว้วางใจ และการตัดสินใจในการให้ความร่วมมือกับบริษัทบุหรี่ของเจ้าหน้าที่รัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.