ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า
นักวิจัย : ชุติมา เกียรติเสวี
คำค้น : ไฟฟ้า -- คุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20373
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าในระบบส่งระดับ 115 kV และระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับ 22 kV จากผลิตภัณฑ์ UNIPOWER รุ่น Unilyzer 902 (U902) โดยนำเสนอข้อมูลทางด้านคุณภาพไฟฟ้าประเภทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Phenomena) ประกอบด้วย การแปรเปลี่ยนในช่วงเวลานาน (Long duration variations), แรงดันไม่สมดุล (Voltage unbalance), รูปคลื่นผิดเพี้ยน (Waveform distortion), การกระเพื่อมของแรงดัน (Voltage fluctuations) และการแปรเปลี่ยนค่าของความถี่ (Power frequency variations) โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 5 ฉบับ ได้แก่ EN 50160, IEC 61000-2-12, IEEE 519, IEEE 1159 และ Engineering Recommendation G5/4 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนรับข้อมูลป้อนเข้า ซึ่งสามารถเลือกจำนวนเครื่องวัดสำหรับจุดตรวจวัดระบบ 115 kV ได้สูงสุดจำนวน 3 เครื่องวัด และสำหรับจุดตรวจวัดระบบ 22 kV ได้สูงสุดจำนวน 4 เครื่องวัด เลือกแบบข้อมูลซึ่งประกอบด้วย แบบข้อมูลเดี่ยวและแบบข้อมูลเปรียบเทียบ เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลแบ่งเป็นรายปี รายไตรมาส รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน โดยสามารถระบุวันที่เริ่มต้นที่ต้องการดูข้อมูลได้ ส่วนที่ 2 เป็นส่วนวิเคราะห์และแสดงผล โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล SQL Database แล้ววิเคราะห์ค่าเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 05 และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 เพื่อนำค่ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ในส่วนการแสดงผลได้นำเสนอข้อมูลในรูปกราฟแบบต่างๆ เช่น Trend, Histogram, Cumulative Line และ Shading เป็นต้น และส่วนพิมพ์งาน สามารถเลือกพิมพ์งานทางเครื่องพิมพ์ โดยโปรแกรมจะบันทึกรูปกราฟต่างๆ เป็นไฟล์ภาพประเภท Bitmap หรือ BMP ซึ่งเป็นการนำข้อมูลในส่วนแสดงผลมาออกรายงานเพื่อสามารถนำวิเคราะห์ผลได้ต่อไป โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ช่วยลดเวลาในการคำนวณและทรัพยากรบุคคล โดยการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล SQL และ Delphi 7

บรรณานุกรม :
ชุติมา เกียรติเสวี . (2551). การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา เกียรติเสวี . 2551. "การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา เกียรติเสวี . "การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ชุติมา เกียรติเสวี . การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลคุณภาพไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.