ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : ชุลีพร ผมพันธ์
คำค้น : พลังงาน -- แบบเรียนสำเร็จรูป , การอนุรักษ์พลังงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา 3) การดำเนินการทดลองใช้โปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา และ 4) การปรับปรุงโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบวัดความรู้เรื่องพลังงานศึกษา แบบวัดความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน แบบบันทึกพฤติกรรมการใช้พลังงาน และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (t-test) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองโปรแกรมรวม 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1.พฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และพลังงานศึกษาของนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษา สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.หลังการเข้าร่วมโปรแกรม นักเรียนมีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และพลังงานศึกษา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชุลีพร ผมพันธ์ . (2551). ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุลีพร ผมพันธ์ . 2551. "ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุลีพร ผมพันธ์ . "ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ชุลีพร ผมพันธ์ . ผลของโปรแกรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องพลังงานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.