ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5
นักวิจัย : อภิรดี ตันติสุนทโรดม
คำค้น : บุคลิกภาพ , ภาพลักษณ์ร่างกาย , อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20122
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) วิธีการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ ผ่าน HI 5 2) การรับรู้ของสมาชิก HI5เกี่ยวกับบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 3)การรับรู้ของสมาชิก HI5เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 4)ความเชื่อมโยงของบุคลิกภาพกับภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 2 แบบ คือ 1)วิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาวิธีการกำหนดบุคลิกภาพใน HI 5 และ 2)วิจัยเชิงปริมาณ โดยสุ่มตัวอย่าง 400 คน จากสมาชิก HI 5 ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อวิเคราะห์การรับรู้บุคลิกภาพและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเพื่อทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5 จะต้องมีการกำหนดบุคลิกภาพที่ชัดเจน ได้แก่ ภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ และสี โดยเฉพาะภาพถ่ายและข้อความ มีวามสำคัญในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ นอกจากนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้บุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5 ใน 3 ด้าน คือ มีความสามารถ ความเป็นธรรมชาติ และมีระดับ และบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเชิงบวกในด้านกายภาพ ด้านความรู้ ด้านความคิด ด้านจิตใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

บรรณานุกรม :
อภิรดี ตันติสุนทโรดม . (2551). การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรดี ตันติสุนทโรดม . 2551. "การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิรดี ตันติสุนทโรดม . "การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อภิรดี ตันติสุนทโรดม . การสร้างภาพลักษณ์ด้วยการกำหนดบุคลิกภาพของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผ่าน Hi5. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.