ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์
นักวิจัย : ศิวพร มีจู สมิธ
คำค้น : Controlled drug release , Hydroxyapatite/Collagen , Vancomycin , คอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์-คอลลาเจน , ยาแวนโคมายซิน , ระบบส่งยาควบคุม
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5280021 , http://research.trf.or.th/node/8806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้นี้ศึกษาปัจจัยของสภาวะความเป็นกรด-ด่างต่ออัตราการปลดปล่อยยาแวนโคมายซิน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ โดยระบบเก็บกักยาคือคอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์-คอลลาเจน และศึกษา ศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุชีวภาพแพทย์หากปลูกถ่ายในสภาวะที่มีการจำลองของเหลวในร่างกาย มนุษย์ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีโครงสร้างคล้ายออสทีโอบลาส ยูเอ็มอาร์-106 ของหนู ผล การศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยทำการทดสอบแช่คอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์-คอลลาเจน ในสารละลายที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายมนุษย์ 1 สัปดาห์ พบว่าเกิดการสร้าง ผลึกอพาไทต์ใหม่ ที่บริเวณโครงสร้างรูพรุนของวัสดุคอมโพสิตนาโน ผลการบรรจุยาแวนโคมายซิน พบว่าสามารถบรรจุยาในคอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์-คอลลาเจน โดยมีค่าประสิทธิภาพการบรรจุ ที่ 77.82 % และพบว่าอัตราการปลดปล่อยยาแวนโคมายซินจากคอมโพสิตนาโนนี้ ขึ้นกับค่าสภาวะ ความเป็นกรด-ด่าง จากผลการทดลองทางจลนพลศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า ภายใต้สภาวะค่าพีเอช เท่ากับ 7.4 คอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์-คอลลาเจนปลดปล่อยยาแวนโคมายซิน 80 % ของปริมาณยาที่ บรรจุ ในช่วงเวลา 25 ชั่วโมง และภายใต้สภาวะค่าพีเอช เท่ากับ 6.5 และ 4 จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แสดงถึงปัจจัยการปลดปล่อยยาอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ผลการ ทดสอบการยึดติดของเซลล์และการขยายจำนวนของเซลล์ ยืนยันว่าคอมโพสิตนาโนไฮดร็อกซีอพาไทต์- คอลลาเจนมีศักยภาพด้านวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ และสามารถใช้เป็นระบบส่งยาได้ภายใต้สภาวะ การควบคุมที่เหมาะสม สำหรับการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยซึ่งอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากอาการติดเชื้อ This work aims to study the effects of pH on the release of antibiotics, vancomycin (VCM), from hydroxyapatite-collagen (HApCol) nanocomposite. Potential application as implant materials of HApCol was investigated in simulated body fluid (SBF) and cultured with rat osteoblast-like UMR-106 cells. Bioactivity studies showed that mineralization of new apatitic crystals had formed mainly near the edge pore of the HApCol composite after soaking the composite in a SBF solution for one week. VCM was successful loading into HApCol composite, with loading efficiencies of 77.82%. Controlled release of VCM from the composite is critically pH dependent. The release kinetics indicates 80% accumulative release of VCM from the HApCol composite for pH 7.4 after 25 hours; while only 2-3 hours is required to reach 80% accumulative release for pH 6.5 and 4.0. More details about the burst effect are discussed. It has been confirmed that the drug-loaded HApCol composite is also bioactive by in vitro cell adhesion and proliferation tests. Thus, this multi-functional of HApCol nanocomposite has the potential to enhance cell attachment and to provide controlled drug delivery for bone implants. Precaution of using this drug-loaded biomaterial in patients with complications has been suggested.

บรรณานุกรม :
ศิวพร มีจู สมิธ . (2557). การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวพร มีจู สมิธ . 2557. "การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ศิวพร มีจู สมิธ . "การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
ศิวพร มีจู สมิธ . การออกแบบและพัฒนาวัสดุเซรามิกส์ชีวภาพเพื่องานประยุกต์ด้านชีวการแพทย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.