ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
นักวิจัย : สุมาลี ชิโนกุล
คำค้น : กระบวนการเชิงสังคมเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา , การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ , ทักษะการสอนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการสอน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RMU5080065 , http://research.trf.or.th/node/8690
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในรูปแบบการศึกษาระยะยาวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาความสามารถในการสอนของครูภาษาอังกฤษใหม่เมื่อศึกษาในรายวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมใน การเป็นครูและการสอนเมื่อเข้าสู่วิชาชีพจริง การศึกษาวิเคราะห์จากการสอนกลุ่มเพื่อนของครู ภาษาอังกฤษใหม่ในขณะที่เรียนรายวิชาวิธีวิทยาการสอนเปรียบเทียบกับการสอนผู้เรียนในชั้นเรียนจริง เมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้ว ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบชุดวิจัยปฏิบัติการโดย ผนวกงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนการสอนในรายวิชา และ การวัดประเมินที่น่าเชื่อถือได้เพื่อตรวจสอบผลการสอนในรายวิชา ชุดวิจัยปฏิบัติการประกอบด้วยวงจร วิจัยปฏิบัติการ 3 วงจรได้แก่ การวิจัยปฏิบัติการวงจรที่หนึ่งดำเนินการเพื่อกำหนดฐานความรู้ที่รายวิชา วิธีการวิทยาการสอนภาษาอังกฤษพึงจัดเตรียมความพร้อมให้แก่ครูก่อนประจำการ การวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่สอง ดำเนินการเพื่อสืบหากระบวนการเชิงสังคมของครูภาษาอังกฤษใหม่ในการปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาใหม่และเรียนรู้ทักษะการสอนไปในขณะเดียวกัน การวิจัย ปฏิบัติการวงจรที่สามดำเนินการเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการสอน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสิ่งที่ได้เรียนจากรายวิชาวิธีการวิทยาการสอนภาษาอังกฤษ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการวิจัยเอกสารและการวิจัยและพัฒนา ในการวิจัยปฏิบัติการวงจร ที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้ระบุว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ประการในการเตรียมครูภาษาอังกฤษใหม่ที่เป็นครูก่อน ประจำการ ได้แก่ 1) การเรียนรู้การสอนในมุมมองการสร้างตัวตน ครูใหม่เรียนรู้มโนทัศน์เกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการเป็นครูภาษาอังกฤษ ร่วมฝึกการสะท้อนคิด และคาดหวังว่าจะสร้างความสามารถของ ตนในฐานะการเป็นครู 2) การเรียนรู้การสอนในมุมมองของชุมชนนักปฏิบัติ ครูใหม่เรียนรู้ความคิดหรือ วิธีวิทยาการสอนโดยร่วมกิจกรรมวิจัยและการร่วมสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระดับที่เกี่ยวกับความรู้ในการสอนภาษาและทักษะการการสอนในชั้นเรียน 3) การเรียนรู้การ สอนในมุมมองของการเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในวงวิชาชีพและความตระหนักรู้ในวิชาชีพครูใหม่เรียนรู้จากประสบการณ์ ผ่านการสังเกตและประสบการณ์ตรงจากการสอนในการสอนกลุ่มเล็กและการสอนในชั้น เรียนจริง เรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นเพื่อยืนยันและเชื่อมโยงกับแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ในการสอนที่มีการกล่าวถึงในวงวิชาชีพ และเรียนรู้จากความคาดหวังในการสร้างภาษาที่ใช้ในการ สื่อสารวงวิชาชีพและความตระหนักรู้ในวิชาชีพ องค์ประกอบหลักเหล่านี้ได้ปรากฏในรูปแบบการสอนที่ สร้างขึ้นในงานวิจัยนี้ คือ รูปแบบการเตรียมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในการวิจัยปฏิบัติการวงจรที่สอง ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ กรณีศึกษาครูใหม่ 4 ท่านที่ผู้วิจัยคัดเลือกในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในการปรับตัวเข้าสู่วงการวิชาชีพทาง การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยใช้กรอบของกระบวนการการปรับเปลี่ยนเชิงสังคม ในการ รายงานผลการวิจัยมุ่งเน้นประเด็นข้อค้นพบจากชีวิตส่วนตัวและประสบการณ์ในส่วนของการเรียนรู้ใน อดีตของครูใหม่เหล่านี้ การรายงานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของครูใหม่ในส่วนของประเภทของกิจกรรมที่ เรียนรู้จากสถาบันที่ปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดการชั้นเรียนและแบบแผนของการจัดปฐมนิเทศที่ หน่วยงานจัดให้แก่ครูใหม่ ทัศนคติและการรับรู้ของครูใหม่ในปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ ครูใหม่ในหน่วยงาน ในการวิจัยปฏิบัติการวงจรที่สาม คำถามวิจัยที่เสนอได้แก่ ครูเหล่านี้สอนอย่างไรเมื่อเข้าสู่วงการ วิชาการ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอนเป็นที่สังเกตได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นหรือไม่ ว่าครูใหม่ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้ศึกษาในรายวิชาวิธีวิทยาการการสอน ผู้วิจัยพยายามตอบคำถามวิจัยโดย รายงานการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและแบบแผนการสอนของครูใน 3 ลักษณะได้แก่ การ เปลี่ยนแปลงสมรรถนะการสอนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสอน และการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การสอน ในส่วนของคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงสะท้อนให้เห็นหรือไม่ว่าครูใหม่ประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้ศึกษาในรายวิชา วิธีวิทยาการการสอน ผู้วิจัยวิเคราะห์เหตุผลในการสอน (การเปลี่ยนแปลงความเชื่อในการสอน และ ความสามารถในการคิดสะท้อน) และสังเกตจากทฤษฎีที่พัฒนาจากการปฏิบัติ (ความเชื่อมโยงของ เนื้อหาสาระ การอธิบายและสรุปความ และการพัฒนาหลักการและปรัชญาการสอนซึ่งสามารถ ประยุกต์ใช้ได้ในชั้นเรียน) ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อค้นพบหลายประการที่เป็นหลักฐานในการสนับสนุนความเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งที่ครูใหม่เรียนรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการการสอนและสิ่งที่หน่วยงานเตรียมให้ครูใหม่ปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมและเนื้อหาวิชาการใหม่ๆ ในส่วนของตัวครูใหม่เองก็จะต้องปรับภาพรูปแบบของ ครูที่สร้างขึ้น (ความคาดหวังของครู) และรูปแบบของครูที่หน่วยงานต้องการ ดังนั้น ครูใหม่จะต้อง ประสานมุมมองโดยประยุกต์ใช้สาระและวิธีการที่ได้ศึกษามาจากรายวิชาวิธีวิทยาการ และจากการ ฝึกอบรมและปฐมนิเทศที่หน่วยงานจัดให้กับครูใหม่กับการสอนในชั้นเรียนจริงในสถาบัน ในการ ฝึกอบรมการเตรียมครูใหม่ก่อนประจำการหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเน้น “การเป็น ครู” และ “กระบวนการเป็นครู” ในประเด็น “การเป็นครู” จุดเน้นน่าจะอยู่ที่หน้าที่ ทักษะ และความรู้ที่ แสดงออกในการปฏิบัติตามบทบาทของครู สำหรับประเด็น “กระบวนการเป็นครู” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ สร้างตัวตนของครู ควรมุ่งศึกษาในเรื่องความเชื่อหลักการที่ครูก่อนประจำการเริ่มสร้างตัวตนจากมุมมอง กระบวนการเป็นครูถือเป็นการพัฒนาคุณภาพครูที่มีประสิทธิภาพ This longitudinal research study attempts to investigate the changes and development of EFLbeginning teachers’ teaching performances during teacher preparation course and when they entered into educational profession. The analysis was conducted to compare how these beginning teachers taught in peer teaching at the time they enrolled in methodology course and compared to their teaching performances in actual classes teaching the real students. In doing this, the researcher proposed a series of action research cycles which was conducted in an integrated manner to tightly link qualitative work that would document the content of education coursework with rigorous and refined measures to track the course impact. The three action research cycles were: action research cycle 1 was to identify the knowledge base the methodology course should prepare the pre-service teachers; action research cycle 2 the attempt was to explore the socialization process of these beginning teachers adjusting to the new setting of their institutions while acquiring their teaching skills to teach English; and action research cycle 3 was to analyze and investigate into the changes which may occur in terms of their teaching and how it connected to what these beginning teachers may have learned in the methodology course. Based on the data obtained from documentary research and R&D research, the researcher identifies, in action research cycle 1, three core elements for preparing the preservice teachers. For core element 1: Learning to teach as identity construction, the participants are to acquire concept of being effective English language teacher, participate in reflective practice, and are supposed to constructthe ability of self as teacher. For core element 2: Learning to teach as via community of practice, the course participants acquire ideas or teaching methods by participating in research activities and co-construction of knowledge occurring when thegroup members shared ideas to construct Level of knowledge in language teaching and classroom-based teaching skills. For core element 3: Learning to teach by acquiring a professional discourse and awareness, the course participants are to acquire teaching experience through observation and direct teaching experience in micro teaching and actual class teaching, participate in justifications and connections made among the teaching profession, and they are supposed to construct professional discourse and awareness. These core elements were put into thedeveloped model of TEFL preparation course. In action research cycle 2, qualitative data obtained from observation and interview of 4 case studies were employed to explore how these selected beginning teachers have been through in transition into education profession. The data were analyzed using the frame of socialization process. Themes emerging from personal life and past experience of what was being learned by these beginning teachers were presented.Types of workplace activities being learned were reported. Classroom management styles and patterns of induction programs organized for the beginning teachers were analyzed for how the knowledge or skills were being learned.Some factors affecting these beginning teachers’ learning in the workplace were drawn from their perceptions about their institutions and their own teaching environments. In action research cycle 3, set of research questions were posted: How do these teachers teach when they study in the methodology course? How do they teach when they enter the profession? Can any changes be observed in the patterns of the teaching? Do the changes reflect how the beginning teachers apply what they may have learned from the methodology course? The researcher attempted to answer by reporting changes of these beginning teachers’ behaviors and their teaching patterns based on three aspects: the change in teaching competency; the change in teaching process; and the change in teaching strategies. As for the question whether the changes reflect how the beginning teachers apply what they may have learned from the methodology course, the researcher analyzed pedagogical reasoning(the changes in teaching belief, reflective ability, theorizing from practice) and observed “Theorizing from Practice” (connection to the course content, arriving at explanations and generalizations, and developing principles and a teaching philosophy which can be applied in class). This current study has rich evidence to support the link between what the methodology course prepared for the beginning teachers and what the institution have prepared to get them adjusted to the new academic and working environment. On the part of the beginning teachers themselves, they have to interact between the identity they construct as a teacher (their expectation) and the kind of teacher their institution wants them to be. Therefore, for these beginning teachers, it would seem that they would have to apply the “what and how” they have learned from the methodology course and from the induction program to the classroom reality in the institution.The pre-service teacher preparation program may need to focus on “being the teacher” and “becoming a teacher”. By “being the teacher,” is pointing to particular functions, skills and knowledge that have to be performed to carry out the role of the teacher. The focus “becoming a teacher” involves identity formation which would go deeper into the teachers’ core beliefs. Having these pre-service teachers build on becoming a teacher would be more powerful in improving their teaching quality.

บรรณานุกรม :
สุมาลี ชิโนกุล . (2557). การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมาลี ชิโนกุล . 2557. "การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมาลี ชิโนกุล . "การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
สุมาลี ชิโนกุล . การพัฒนาทักษะการสอน : ความรู้จากรายวิชาวิธีวิทยาการสอนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.