ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นักวิจัย : นันทวัฒน์ บรมานันท์
คำค้น : กฎหมาย , การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG55H0003 , http://research.trf.or.th/node/8670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยและเป็นเหตุที่ทำ ให้เกิดการรัฐประหารมาแล้วหลายครั้ง การทุจริตคอร์รัปชันส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่แม้จะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 เป็น ต้น แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ไม่สามารถทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐน้อยลงไปได้ ด้วยเหตุนี้เองที่ในชั้นของการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรได้เพิ่มเติมหลักการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคา กลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ (มาตรา 103/7 วรรค แรก) และเพิ่มเติมบทบัญญัติในกรณีที่มีการทำสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ แสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุล ปกติที่ยื่นประจำปีเพื่อให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินและการคำนวณภาษีเงินได้ในโครงการที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว (มาตรา 103/7 วรรคสอง) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานขึ้นมา หลายชุดเพื่อศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นมา ใหม่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่อย่างไรก็ตาม การ จัดทำแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทุจริตในพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกลับประสบปัญหาบางประการ โดยในส่วนของมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง อันเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีการประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคา กลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้นั้น เนื่องจากในกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถูกโต้แย้ง จากคณะรัฐมนตรีทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ แต่ในส่วน มาตรา 103/7 วรรคสอง อันเป็นเรื่องของการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับ จ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรง เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเสร็จ เรียบร้อยก็ได้ประกาศหลักเกณฑ์ในราชกิจจานุเบกษาทำให้มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน Suppressing corruption is one of the most important problems in Thailand and it is one of the reasons that have led to political coup d’etat. Corruption stems from the procurement process of the state even with complicated regulation such as the Regulations of the Office of the Prime Minister on Procurement B.E. 2535 (1992) and the Offences Relating to Price Rigging in Public Sector Contract Bidding Act of B.E. 2542 (1999). However, such laws and regulation have not reduced the government procurement corruption. From this reason, the revision of the Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (1999) by the ad hoc committee of parliament have added regulation on strengthening anti-corruption by specifying for government agencies to aggregate expense report for procurement processes, especially the official price and calculation of the official price in an electronic document accessible by the public (Article 103/7 Section 1). The law also added an article on the case of a contract between government agency and a legal entity or person that is the contract counter-part. The person or entity contracted to the government is obligated to show spending accounts of the contracted project to the Revenue Department. This account is an addition to the regular yearly balance sheet given to the Revenue Department in order to conduct an audit on the expenses and income tax for the contracted project (Article 103/7 Section 2) The ad hoc committee of parliament has created a subcommittee and various working group to study, analyze as well as proceed on specifying detail rules according to additional rule on the Organic Act on Counter Corruption. However, the approach on the procedure according to the Anti-Corruption process on the Act on Counter Corruption have encounter difficulties, especially on Article 103/7 Section 1 on the specification of official price and details on the calculation of the official price in an electronic document accessible by the public. This is because the related laws on the Constitution needs to be approved by the Cabinet, at which have been debated by the Cabinet causing delay on proceedings according to the law. However, regulation in Article 103/7 Section 2, on obligation of the person or entity contracted to the government to show spending accounts of the contracted project, is under direct jurisdiction of the Office of the National Anti-Corruption Commission. Once the Commission finishes the rules according to the act, it can be declared in the Government Gazette, effective immediately.

บรรณานุกรม :
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . (2557). พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . 2557. "พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . "พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . พัฒนาการของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.