ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
นักวิจัย : บุญรอด สัจจกุลนุกิจ
คำค้น : Clean coal technology (CCT) , Coal , Near Zero Emission , Policy , Strategic road map , ถ่านหิน , นโยบาย , เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด , แผนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG55D0002 , http://research.trf.or.th/node/8668
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจัดทาแผนที่นาทางการวิจัยและพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยศึกษานโยบาย ประสบการณ์ และวิธีดาเนินการการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในต่างประเทศ ศึกษาสถานการณ์การใช้ถ่านหิน และเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงข้อกาหนดทางด้านนโยบาย ด้านกฎหมาย และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่มีผลต่อการใช้ถ่านหิน ทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาของการใช้ถ่านหินในประเทศไทยตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญเกี่ยวกับกิจการถ่านหินในประเทศไทยด้านหนึ่ง คือ ความชัดเจนขององค์กรรับผิดชอบหลัก อานาจหน้าที่ขององค์กร กฎหมายกากับดูแล การบังคับใช้และกระบวนการกากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นกับภาคประชาชน โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม การพัฒนาแนวทางปฏิบัติตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย จะสามารถลดมลพิษ สร้างการยอมรับ และส่งผลสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งของประเทศ ในงานวิจัยนี้ ได้นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ถ่านหินสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีเป้าหมาย ให้ประเทศไทยมีประสิทธิภาพโดยรวมของการผลิตที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 10% จากแบบจาลอง BAU โดยมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด มุ่งสู่ Near Zero Emission (CO2, NOx, SOx, Particulate) ได้แบ่งระยะเวลาเป็น 3 ระยะ ในระยะแรก (พ.ศ. 2557 – 2561) เน้นการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สารวจและฐานข้อมูล (ธุรกิจถ่านหิน ต้นน้า-ปลายน้า) ภาคอุตสาหกรรม (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ) จัดทาแผนการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดเชิงลึก รวมทั้งแผนวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม กาหนดมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพพลังงาน (ต้นน้าถึงปลายน้า), code of ethics, CoC, CoP พัฒนาหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีถ่านหินมืออาชีพ และสร้างบุคลากรมืออาชีพ ในระยะที่สอง (พ.ศ. 2562 – 2566) เน้นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพและการกากับโดยองค์กรของชุมชน ในระยะที่สาม (พ.ศ. 2567 – 2576) เน้นการขับเคลื่อนสู่ Near Zero Emission นอกจากนี้ ได้นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) การวิจัยการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดรองรับแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Roadmap) การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ถ่านหินสะอาดในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ไว้ 5 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านข้อมูลและการติดตาม ด้านองค์กรและกฎหมาย ด้านนโยบายและมาตรการ และด้านเทคโนโลยี โดยในระยะแรกเน้นการพัฒนารูปแบบองค์กรที่เหมาะสม กฎหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าและพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีพัฒนาเครือข่ายระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบการกากับดูแลร่วมกับชุมชน ระบบการติดตามการใช้ ถ่านหินทุกมิติและระบบ M&V & Indicators พัฒนา Benchmarking Near Zero Emission และการทบทวนและพัฒนาปรับปรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทด้านต่างๆของประเทศในระยะกลางและระยะยาว This research report is a study and preparation of research and potential development road map of clean coal technologies in the industrial sector of Thailand. The study has reviewed clean coal technonogy policies and promotional measures that have been applied in some selected countries. The review has also been performed on the current status of coal uses, clean coal technology applications, related policies and regulations in Thailand. Barriers to coal applications were also analysed. It was found that essential obstacles of coal development in Thailand are no organization directly responsible for the whole chain of coal businesses and related regulations, no clear regulation enforcement processes, insufficient promotion of clean coal technologies with environmentally friendly and people participation, and lack of code of practices from upstream to down stream of coal applications that are suitable for Thailand and could lead to emission reduction, people acceptability, energy security and the country competitiveness improvement. The study introduces a strategic road map for development and application of clean coal technologies in the industrial sector of Thailand with a target to increase the country’s average efficiency of clean uses by 10% compare to the BAU model with in the next 20 years and an altimate goal towards Zero Emission (CO2, NOx, SOx, Particulate) applications. The strategic road map for development and application of clean coal technologies is divided into 3 phases. The first phase (2014 – 2018) emphasizes on institutional set up, improvement on related regulations, coal businesses and related information survey and data base development, preparation of a comprehensive plan for clean coal technology utilization, research plan for conversion efficiency and environmental impact improvement, safty and efficiency standard set up, code of Ethics, CoC and CoP set up, developing a curricula for professional coal businesses training and developing professional coal personel. In the second phase (2019 – 2023), the focus will be on the preparation of infrastructures to deal with emergency situations, and development of an effective monitoring and regulating system by community organizations. In the third phase (2024 – 2033), emphasis will be on moving towards near zero emission goal. The study also proposes a strategic research road map for clean coal technology development to support the application plan. The research road map categorizes into 5 issues which are social, information and monitoring, institution and regulation, policy and measure, and, technology. During the first period of the research plan, focus will be on the development of; suitable institutions and regulations, good practices, network of data base system, regulating system together with communities, coal use monitoring system, benchmarking near zero emission. The plan will emphasize more on reviewing and improving of conversion efficiency, effectiveness of policies, measures, regal enforcements and suitability of applications to situations in Thailand during the second and the third periods.

บรรณานุกรม :
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ . (2557). โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ . 2557. "โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ . "โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ . โครงการศึกษาจัดทำแผนที่นำทางและศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด (Clean Coal Technology) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.