ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
นักวิจัย : วิจิตรา ลีละศุภกุล , เสมอใจ ชื่นจิตต์ , วสันณ์ เพชรรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/77819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา ลีละศุภกุล , เสมอใจ ชื่นจิตต์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . (2553). ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , เสมอใจ ชื่นจิตต์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . 2553. "ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , เสมอใจ ชื่นจิตต์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . "ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
วิจิตรา ลีละศุภกุล , เสมอใจ ชื่นจิตต์ , วสันณ์ เพชรรัตน์ . ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.