ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ
นักวิจัย : ภูริต ธนะกิจเกษม
คำค้น : Hydroforming Process , Vacuum Thermal Stainless Steel Bottle
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5450003 , http://research.trf.or.th/node/8461
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เน้นไปที่การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับชิ้นส่วนสำคัญในกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความ ร้อนแบบสุญญากาศ โดยใช้เทคโนโลยีการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง หรือระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบไม่เชิงเส้น มา ช่วยในการออกแบบกระบวนการผลิต เหล็กกล้าไร้สนิมที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเกรด SS304 หนา 0.2 มม ถูกม้วนให้เป็นท่อผนัง บาง ท่อบางนี้ถูกนำมาผ่านการขึ้นรูปด้วยของเหลวให้เป็นชิ้นส่วนสำคัญในกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบ สุญญากาศ ในงานวิจัยนี้เครื่องมือและอุปกรณ์แม่พิมพ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการขึ้นรูปด้วยของเหลวได้รับการพัฒนาโดยมีพื้นฐาน มาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การนำไปใช้ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวน มาก จากการทดลองผลิตชิ้นงานต้นแบบด้วยเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาในงานวิจัยนี้ พบว่ากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวที่ พัฒนาขึ้นนี้สามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้ตามที่ต้องการและแสดงความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการนำมาประยุกต์ใช้ทดแทน กระบวนการผลิตแบบดั่งเดิม This research focuses on development of a Hydroforming process for an important part of a vacuum thermal stainless steel bottle by applying an advance computational technology or nonlinear finite element method aiding the design of the manufacturing process. The stainless steel used in this research is SS304 with the initial thickness of 0.2 mm. It is rolled into a thin shell pipe. The thin pipe is processed into an important part of a vacuum thermal stainless steel bottle by Hydroforming process. In this research, relevant equipment and tooling for hydroforming are developed and based on a need from the industry. A possibility of applying in a mass production is regarded. From prototyping experiments with the developed equipment in this research, it is found that the developed Hydroforming process can form the part as desired and show a technical feasibility in replacing the conventional method.

บรรณานุกรม :
ภูริต ธนะกิจเกษม . (2557). การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภูริต ธนะกิจเกษม . 2557. "การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ภูริต ธนะกิจเกษม . "การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557. Print.
ภูริต ธนะกิจเกษม . การพัฒนากระบวนการขึ้นรูปด้วยของเหลวสำหรับกระบอกน้ำเหล็กกล้าไร้สนิมเก็บความร้อนแบบสุญญากาศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2557.