ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์
นักวิจัย : สุดหทัย วิไลรัตน์
คำค้น : โครงการนมโรงเรียน , นมพาสเจอร์ไรส์ , การปนเปื้อนในน้ำนม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรอนงค์ กังสดาลอำไพ , ธิติรัตน์ ปานม่วง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ในปี 2535 รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของคุณค่าโภชนาการของนม จึงจัดทำโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หรือเรียกกันทั่วไปว่านมโรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมฟรี นมที่แจกให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนมประเภทนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง ซึ่งต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ การทำวิจัยนี้ศึกษารูปแบบการขนส่งนมของสายส่งนมไปยังโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม และจัดทำรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมและนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่ง โดยทำการสำรวจรูปแบบที่สายส่งนมทั้ง 18 รายใช้ในการขนส่งนมให้แก่โรงเรียน 215 แห่ง ภาชนะที่สายส่งนมส่วนใหญ่นำมาใช้คือ ถังพลาสติก โดยมีน้ำแข็งป่นเป็นตัวทำความเย็น พบว่าร้อยละ 55.56 ของสายส่งนมจะเก็บนมไว้ค้างคืนก่อนนำไปส่งที่โรงเรียน และเมื่อวัดอุณหภูมินม ณ โรงเรียนแต่ละแห่งตลอดการขนส่ง พบว่าสายส่งนมที่ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมินมระหว่างการขนส่งให้ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียสได้ มีจำนวน 8 รายจากสายส่งนมทั้งหมด 18 ราย สายส่งนมที่มีรูปแบบการขนส่งนมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์มากที่สุดถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการทดลองใช้รูปแบบการขนส่ง 2 รูปแบบ เพื่อหารูปแบบที่สามารถรักษาอุณหภูมินมไม่เกิน 8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่ง และยังคงคุณภาพด้านจุลินทรีย์ได้ตามมาตรฐาน โดยรูปแบบที่ 1 คือนำนมจำนวน 50 ถุงใส่ในถุงขนาดใหญ่แล้วบรรจุลงในถังพลาสติก โดยเรียงสลับชั้นกับน้ำแข็ง ส่วนรูปแบบที่ 2 คือนำนมจำนวน 50 ถุงใส่ในถุงขนาดใหญ่แล้วเติมน้ำแข็งไว้ด้านบนก่อนที่จะบรรจุลงในถังพลาสติก ให้ตัวแทนสายส่งนมทดลองใช้ 2 รูปแบบนี้ในการขนส่ง แล้วติดตามวัดอุณหภูมิระหว่างการขนส่งและสุ่มเก็บตัวอย่างนมตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ พบว่าการขนส่งนมรูปแบบที่ 1 เท่านั้นที่สามารถคงคุณภาพด้าน จุลินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการขนส่งนมรูปแบบที่ 1 จึงเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อเก็บรักษานมให้คงคุณภาพจนถึงมือผู้บริโภค

บรรณานุกรม :
สุดหทัย วิไลรัตน์ . (2551). การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดหทัย วิไลรัตน์ . 2551. "การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุดหทัย วิไลรัตน์ . "การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุดหทัย วิไลรัตน์ . การลดความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ระหว่างกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษานมพาสเจอร์ไรส์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.