ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี
นักวิจัย : พิทยา เขม้นเขตวิทย์
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ศึกษานิเทศก์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19925
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี ประชากร คือ ศึกษานิเทศก์จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบวิคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลาง 70 เปอร์เซ็นต์ และอีก 30 เปอร์เซ็นต์โรงเรียนจัดทำขึ้นเป็นส่วนของท้องถิ่น ปัญหาพบว่า หลักสูตรแกนกลางที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้การนำหลักสูตรมาใช้ไม่ต่อเนื่อง และในเรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรอย่างแท้จริง 2.กลุ่มงานวัด และประเมินผลการศึกษา ได้ส่งเสริมให้ครูวัดและประเมินผลสอดคล้องตามแนวทางจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 โดยการให้การอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียน ปัญหาพบว่า มีการรวบรวมเครื่องมือวัดและประเมินผลไม่ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระ และไม่ได้ให้บริการเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาแก่สถานศึกษา 3.กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ผลิตสื่อ CAI) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งโรงเรียน ปัญหาพบว่า การดำเนินงานไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบงานบ่อย และขาดแคลนงบประมาณ 4.กลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีรูปแบบการนิเทศเป็น 2 ลักษณะ คือ 1)การนิเทศแบบฝังตัว 2)การพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ปัญหาพบว่าการทำงานลักษณะทีมรับผิดชอบร่วมกันเป็นรายอำเภอนั้นไม่มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการนิเทศการศึกษาในภาพรวมของกลุ่ม รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ 5.กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และได้นิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยวิธีการออกนิเทศ ปํญหาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 6.กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปัญหาพบว่า การปฏิบัติงานของกลุ่มงานไม่ต่อเนื่องเนื่องจากเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติบ่อย

บรรณานุกรม :
พิทยา เขม้นเขตวิทย์ . (2550). การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา เขม้นเขตวิทย์ . 2550. "การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิทยา เขม้นเขตวิทย์ . "การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พิทยา เขม้นเขตวิทย์ . การวิเคราะห์การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.