ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พันษา อมราพิทักษ์
คำค้น : โจรกรรมรถยนต์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19907
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การศึกษาเรื่อง “รูปแบบ และปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลการโจรกรรมรถยนต์” เป็นการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงรูปแบบการโจรกรรมรถยนต์ อันได้แก่รูปแบบการโจรกรรม วิธีการโจรกรรม วิธีการหลบหนีการจับกุม วิธีการขนย้าย และเส้นทางที่ใช้ วิธีการดำเนินการกับรถยนต์ที่ได้มา รวมไปถึงการหาตลาดและการจำหน่าย เพื่อศึกษาลักษณะหรือปัจจัยต่างๆของพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ ในพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ ความหนาแน่นประชากร แหล่งเสื่อมโทรม แหล่งอบายมุข การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินไร้ระเบียบ และเพื่อเสนอแนวทางในการป้องกัน และมาตรการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ในพื้นที่ที่ทำการศึกษา จากการศึกษารูปแบบการโจรกรรมรถยนต์ พบว่าคนร้ายส่วนใหญ่เลือกโจรกรรมรถยนต์ที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน และเลือกโจรกรรมช่วงเวลา 23.00 น. – 05.00 น.มากที่สุด โดยใช้วิธีการหลบหนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยการศึกษาเส้นทางที่ใช้โจรกรรมล่วงหน้า ส่วนเส้นทางการขนย้าย และลำเลียงรถยนต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนร้ายที่โจรกรรมจะใช้เส้นทางแบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก คือ เส้นสุวินทวงศ์ไปฉะเชิงเทรา เส้นพหลโยธินไปสระบุรี และเส้นวงแหวนรอบนอกตะวันตกไปนนทบุรี วิธีการดำเนินการกับรถยนต์หลังโจรกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างคนร้ายส่วนใหญ่ จะนำรถยนต์ที่โจรกรรมไปขายต่อทั้งคันมากเป็นอันดับแรก การหาตลาดและจำหน่าย คนร้ายจะนิยมนำรถยนต์ที่โจรกรรมไปขายในตลาดในประเทศ มากกว่าตลาดต่างประเทศ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมรถยนต์ ในพื้นที่ศึกษาพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมในย่านพาณิชยกรรมบริเวณศูนย์กลางชุมชนมีมากที่สุด เขตในเมือง ปัจจัยด้านการเข้าถึงเส้นทางคมนาคมและปัจจัยด้านจำนวนและความหนาแน่นของประชากร มีผลต่อการเกิดโจรกรรมมากที่สุด เขตต่อเมืองปัจจัยด้านจำนวนและความหนาแน่นประชากร และการเข้าถึงเส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดโจรกรรมมากที่สุด และเขตชานเมือง ปัจจัยด้านจำนวนและความหนาแน่นประชากร และการเข้าถึงเส้นทางคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดโจรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไร้ระเบียบ ข้อจำกัดในการปราบปรามปัญหาโจรกรรมรถยนต์ อันดับแรกเป็นข้อจำกัดเรื่อง ของอัตราค่าตอบแทนที่สูงจากการโจรกรรม รองลงมาคือ ความอ่อนแอของกฎหมาย และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ข้อจำกัดที่ส่งผลให้พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการโจรกรรม อันดับแรกคือ พื้นที่ที่มีลักษณะเสี่ยง รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยง และจำนวนประชากร แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ อันดับแรกคือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา รองลงมาคือ เพิ่มกฎหมายและอัตราการลงโทษให้สูง และเพิ่มกฏระเบียบการโอนรถ หรือจดทะเบียนรถให้มากขึ้น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของพื้นที่เสี่ยงต่อการโจรกรรม อันดับแรกคือ ควรตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และตรวจสอบในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยง รองลงมาคือ จัดระบบความรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวด และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บรรณานุกรม :
พันษา อมราพิทักษ์ . (2550). รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันษา อมราพิทักษ์ . 2550. "รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันษา อมราพิทักษ์ . "รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
พันษา อมราพิทักษ์ . รูปแบบและปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการโจรกรรมรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.