ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน
นักวิจัย : สุมนทิพย์ จิตสว่าง
คำค้น : Juvenile delinquency , Police work problems , การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน , ปัญหาการปฏิบัติงานของตำรวจ
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440014 , http://research.trf.or.th/node/8446
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานวิจัย เรื่อง“กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวน และ ดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค สาเหตุ ของปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวน และการ ดำเนินคดีของตำรวจที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน และเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน กระบวนการในการปฏิบัติงานของตำรวจต่อเด็กและเยาวชน โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัย เชิงคุณภาพ ซึ่งคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ และสุ่มแบบง่าย จากสถานีตำรวจที่สังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เขต รวม 380 คน และกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพใช้การคัดเลือกตัวอย่างที่ เป็นตำรวจ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง จำนวน 26 คน ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาด้านการป้องกันปราบปรามและการจับกุมเด็ก และเยาวชนที่กระทำผิดที่ไม่สามารถกระทำได้เต็มที่ การขาดสถานที่เหมาะสมในการควบคุมตัวเด็กและ เยาวชนผู้ต้องหารวมทั้งปัญหาการควบคุมขณะอยู่ที่ศาลโดยกลัวเด็กและเยาวชนหลบหนี ปัญหาขั้นตอน ความยุ่งยากและระยะเวลาการนำเด็กและเยาวชนผู้ต้องหาไปให้ศาลตรวจสอบการจับกุมภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ที่น้อยเกินไป ปัญหาการสืบสวน การสอบสวนที่มีความยุ่งยากเนื่องจากต้องใช้สหวิชาชีพ และ ขั้นตอนการดำเนินคดีที่มีความยุ่งยากทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดได้หรือไม่ สามารถดำเนินคดีได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำผิด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มีการให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมากเกินไป ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานสอบสวนมีภาระงานมาก ทำให้ไม่มีเวลาให้ความสนใจกับการกระทำผิดของ เด็กและเยาวชนเท่าที่ควร รวมทั้งการขาดความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ปัญหาในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ปัญหา ครอบครัวแตกแยก สภาพแวดล้อมทางสังคม และการไม่เกรงกลัวกฎหมายของเด็กและเยาวชน เป็นสาเหตุ สำคัญของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน ตำรวจกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตำรวจ ได้แก่ การ ปรับกฎหมายรวมทั้งการแก้ไขระเบียบปฏิบัติขั้นตอนในการปฏิบัติงานของตำรวจที่มีต่อเด็กและเยาวชนที่ กระทำผิดให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การให้คุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้มีความเหมาะสม การเพิ่มกำลังคน หรืองบประมาณ การเพิ่มบุคลากรด้านสหวิชาชีพให้เพียงพอต่อการทำงานร่วมกับตำรวจ การปรับการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพให้ง่ายขึ้น การจัดตั้งตำรวจเฉพาะที่ดำเนินการกับคดีเด็กและเยาวชน เหมือนศาลเยาวชนและครอบครัว The objectives of this research study on “Process of police crime prevention, suppression, investigation and prosecute of juvenile delinquency” are to study the nature and course of problems and obstruction in the process of police crime prevention ,suppression, investigation and prosecute of Juvenile delinquency and to study factors related to an increasing of that process efficiency. The research study applied both quantitative and qualitative research methodology. Stratified sampling and simple random sampling were used to select 408 samples from metropolitan police Division 1-9. The qualitative data also come from purposive In-depth interview of 26 samples who are related to juvenile delinquency. The statistics employed for this study were percentage, mean, standard deviation. The study showed that the sample face work difficulties in preventing and arresting of juvenile delinquency, confining the accused juveniles , and taking them to court within 24 hours to examine the compliance of the arrest procedure with the law. The majority of the sample agreed that the present juvenile law and regulations do not facilitate police work related to juvenile crime prevention and suppression since the laws over protected the juvenile rights. Moreover police has high workload and have no time to pay attention to juvenile delinquency. Beside the sample has little knowledge of the Juvenile and Family Court and Juvenile and Family Procedure Act B.E. 2553 and they also had difficulties in working with multi-professional officers. But the most difficulty of police works in related to Juvenile delinquency was come from the fact that juvenile commit more crimes and wrongful acts without respect of the law. The sample viewed that increasing police efficiency in their work can be accomplished by supporting the juvenile law and regulation amendment, the appropriate protection of juvenile rights, increasing staff, budget and multi-professional staff. Lastly, setting up of the juvenile police Division to responsible for the juvenile case separate from other police Divisions is also recommended.

บรรณานุกรม :
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . (2556). กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . 2556. "กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . "กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556. Print.
สุมนทิพย์ จิตสว่าง . กระบวนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีของตำรวจเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2556.