ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว
นักวิจัย : วงศ์ยศ เกิดศรี
คำค้น : สิทธิส่วนบุคคล , เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การวิเคราะห์ข่ายงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ยรรยง เต็งอำนวย , ภาสกร ประถมบุตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ปัจจุบันการปิดบังหมายเลขไอพีเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์เครือข่ายและการวิจัยเครือข่าย โดยขั้นตอนการปิดบังของหมายเลขไอพีคือการเปลี่ยนรูปหมายเลขไอพีดั้งเดิมให้เป็นหมายเลขไอพีนิรนาม ทั้งนี้เพื่อต้องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเครือข่ายไม่ให้ถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวได้ กระบวนการปิดบังหมายเลขไอพีที่มีชื่อเสียงได้แก่ ทีซีพีดีไพรว์ คริปโตแพน การเข้าถึงแบบหลายชั้น และทีเอสเอ แต่กระบวนการเหล่านี้ยังใช้งานได้ไม่เหมาะสมกับหน้าที่งานของการวิเคราะห์เครือข่ายที่แท้จริง และปิดบังทั้ง 32 บิตของหมายเลขไอพีอย่างไม่จำเป็น ในความเป็นจริงแล้วสามารถปิดบังเพียงบางบิตหรือบางส่วนที่จำเป็นของหมายเลขไอพีได้ตามความเหมาะสมและตามระดับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันได้ งานวิจัยเรื่องนี้จึงได้นำเสนอระดับความเป็นส่วนตัว 5 ระดับเพื่อใช้ในกระบวน การปิดบังหมายเลขไอพีอันได้แก่ ระดับที่ไม่มีการปิดบัง ระดับการปิดบังส่วน n บิตซ้าย ระดับการปิดบังส่วน n บิตขวา ระดับการปิดบังทั้ง 32 บิต และระดับการปิดบังทั้ง 32 บิตแบบสุ่ม งานวิจัยได้ประยุกต์ใช้ระดับความเป็นส่วนตัวเหล่านี้กับวิธีการปิดบังที่คงไว้ซึ่งกลุ่มเครือข่ายโดยเลือกใช้วิธีคริปโตแพน นอกจากนี้งานวิจัยเรื่องนี้ยังได้นำเสนอปัจจัยการปิดบัง 3 ปัจจัยเพื่อใช้สำหรับพิจารณาเลือกระดับความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมที่สุดในการปิดบังหมายเลขไอพี ได้แก่ โครงสร้างต้นไม้ของความเป็นส่วนตัว รายการวิเคราะห์เครือข่าย และกฏหมายคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจัยการปิดบังทั้ง 3 ปัจจัยถูกผนวกเข้าด้วยกันโดยใช้วิธีการแบบกฎ หลักการทั้งหมดนี้ได้มาซึ่งแบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีใหม่บนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานตามหน้าที่การวิเคราะห์เครือข่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งยังเหมาะสำหรับการสูบจับแพ็คเก็ตขนาดมหาศาล

บรรณานุกรม :
วงศ์ยศ เกิดศรี . (2551). แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์ยศ เกิดศรี . 2551. "แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วงศ์ยศ เกิดศรี . "แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วงศ์ยศ เกิดศรี . แบบแผนการปิดบังหมายเลขไอพีบนพื้นฐานของระดับความเป็นส่วนตัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.