ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
นักวิจัย : นรุตม์ เจริญศรี
คำค้น : ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย , โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง , ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ -- ญี่ปุ่น , ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ -- สหรัฐอเมริกา , ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง , Asian Development Bank , Greater Mekong Subregion Economic Cooperation Program , Economic cooperation -- Japan , Economic cooperation -- United States , Mekong River Region
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19751
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาบทบาทของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank - ADB) และการผลักดันให้เกิดการก่อตั้งโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยตั้งคำถามหลักว่า รัฐบาลของญี่ปุ่นใช้ ADB เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ในลุ่มแม่น้ำโขง ผ่านโครงการ GMS อย่างไร เพราะสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้งบประมาณอุดหนุน ADB มากที่สุด จากการศึกษาพบว่า การก่อตั้ง ADB และอาเซียนนั้น เป็นความพยายามในการสร้างระบบตลาดที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและเป็นตลาดให้กับสินค้าของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามบรรยากาศทางการเมืองในอินโดจีนส่งผลให้ความร่วมมือยังไม่ครอบคลุม จนกระทั่งการสิ้นสุดของปัญหาในอินโดจีน ก็ได้ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โครงการ GMS ที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1992 จึงเป็นความพยายามในการขยายตลาดจากอาเซียนเก่ามาสู่อาเซียนใหม่ โครงการ GMS ได้ให้ความสำคัญของการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในลุ่มแม่น้ำโขงมาโดยตลอด ทั้งการสร้างถนน พลังงานไฟฟ้า และการติดต่อสื่อสาร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนของญี่ปุ่นในลุ่มแม่น้ำโขง โครงการ GMS จึงเป็นโครงการที่มุ่งตอบสนองผลประโยชน์ของบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นในลุ่มแม่น้ำโขง

บรรณานุกรม :
นรุตม์ เจริญศรี . (2553). บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรุตม์ เจริญศรี . 2553. "บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรุตม์ เจริญศรี . "บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
นรุตม์ เจริญศรี . บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.