ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง
นักวิจัย : นพมล ไชยโยธา
คำค้น : ทารกแรกเกิด -- การพยาบาล , ทารกแรกเกิด -- การดูแล , การผ่าท้องทำคลอด , มารดาและทารก , Infants (Newborn) -- Nursing , Infants (Newborn) -- Care , Cesarean section , Mother and infant
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19868
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง ระหว่างมารดากลุ่มที่ได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผน และการมีส่วนร่วมของมารดา กับกลุ่มมารดาที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาของทารกแรกเกิดที่มีปัญหาศัลยกรรม ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดหน้าท้อง และเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยศัลยกรรมทารกแรกเกิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 40 ราย โดยจัด 20 รายแรกเข้ากลุ่มควบคุมก่อน และ 20 รายหลังเข้ากลุ่มทดลอง โดยจับคู่ อายุ และประสบการณ์ในการดูแลบุตร กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและมีส่วนร่วมของมารดา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการแสดงการปฏิบัติบทบาทการเป็นมารดา ในมารดาทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและตรวจหาความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทดสอบโดยใช้สถิติที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การปฏิบัติบทบาทมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง มารดาที่ได้รับข้อมูลอย่างมีแบบแผน และการมีส่วนร่วมของมารดาอยู่ระดับดี (X-bar = 4.76) และดีกว่ามารดาที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
นพมล ไชยโยธา . (2553). ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมล ไชยโยธา . 2553. "ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพมล ไชยโยธา . "ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
นพมล ไชยโยธา . ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนและการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการปฏิบัติบทบาทมารดา ในการดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการผ่าตัดหน้าท้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.