ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม
นักวิจัย : ปิติ วัฒนาธร
คำค้น : รายการโทรทัศน์ , การสื่อสาร , ผู้ชมโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยเรื่อง การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ “มาร์ธา” กับผู้ชม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ทราบรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่รายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” นำเสนอ(2) เข้าใจการสื่อความหมายของรูปแบบไลฟ์สไตล์ในรายการแนวไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา”และเทคนิคการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่พบในรายการแนวไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” (3) ทราบการแบ่งปันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอในรายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับ “มาร์ธา สจ๊วร์ต” ใช้การวิจัยแบบผสมผสานที่ศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเทปบันทึกของรายการ “มาร์ธา” และการแจกแบบสอบถามกับผู้ชมรายการชาวไทย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า (1) รายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” นำเสนอรูปแบบไลฟ์สไตล์ในลักษณะของ “การขายไลฟ์สไตล์เพื่อสนับสนุนบริโภคนิยมแบบมีส่วนร่วม” (2) รายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” มีการสื่อสารผ่านเนื้อหาไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นเรื่องราวธรรมดาๆ ที่ปรากฎในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นพบว่ามีการสอดแทรกโฆษณาเข้าไว้ในเนื้อหาของรายการตลอดจนมีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม (3) รายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” มีการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ในเครือของมาร์ธาสจ๊วร์ตลิฟวิ่ง ออมนิมีเดีย (Martha Stewart Living Omnimedia) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้าและบริการด้าน ไลฟ์สไตล์และเป็นบริษัทผู้ผลิตรายการ “มาร์ธา” โดยมีการใช้เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการภายในรายการ อาทิ การโฆษณา การตลาดทางตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ (4) ผู้ชมรายการมีระดับการแบ่งปันทางวัฒนธรรมที่นำเสนอในรายการไลฟ์สไตล์ทางโทรทัศน์ “มาร์ธา” ในระดับปานกลาง และมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกึ่งความจริงกับ มาร์ธา สจ๊วร์ต ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
ปิติ วัฒนาธร . (2552). การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิติ วัฒนาธร . 2552. "การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิติ วัฒนาธร . "การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปิติ วัฒนาธร . การสื่อสารระหว่างรายการโทรทัศน์แนวไลฟ์สไตล์ "มาร์ธา" กับผู้ชม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.