ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา
นักวิจัย : พิมรา เสนาพลสิทธิ์
คำค้น : อาคารชุด , ที่อยู่อาศัย -- แง่สังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการอาคารชุดพักอาศัยระดับราคาสูงบริเวณสุขุมวิทเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ความสะดวกสบายทางด้านการคมนาคมที่มีรถไฟฟ้าและระบบขนส่งมวลชน, สาธารณูปการและสาธารณูปโภคที่ที่ครบถ้วน โดยผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สูง รายได้สูง ที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานในเขตเมือง ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามสภาวะทางเศรษฐกิจและตามความเจริญเติบโตของประเทศ ทำให้อาคารชุดพักอาศัยระดับราคาสูงจึงเข้ามามีความสำคัญต่อบุคคลรุ่นใหม่ คำว่า “ยัปปี้”คือ กลุ่มคนหนุ่มสาวที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี โดยเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาสูง รายได้สูง และใช้ชีวิตอยู่เมืองในเขตชั้นใน วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา1) ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 2)พฤติกรรมการอยู่อาศัยและปัญหาในการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ที่อยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูง กลุ่มคนรุ่นใหม่นี้จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทำให้มีศักยภาพในการซื้อที่อยู่อาศัยในเมืองจากการที่มีรายได้เติบโตข้างรวดเร็ว โดยมีลักษณะการใช้ชีวิตตามรูปแบบในชั้นสังคมที่เรียกว่า “ยัปปี้” การศึกษาครั้งนี้จะทำให้ทราบสภาพลักษณะพฤติกรรมการอยู่อาศัยและปัญหาในการอยู่อาศัยที่สามารถเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบในการจัดทำโครงการฯสำหรับคอนโดระดับสูงที่มีคุณภาพและสอดคล้องพฤติกรรมเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของคนรุ่นใหม่เหมาะสมกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้มีอายุระหว่าง 25ปี- 45ปี อยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงจำนวน 4 แห่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน แบบเฉพาะเจาะจง จากการศึกษาลักษณะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีชีวิตที่เหมาะต่อการพักอาศัยในเขตย่านศุนย์กลางธุรกิจ ด้วยเหตุผลจากการความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงินที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีสถานที่ทำงานอยู่ไม่ไกลที่พักอาศัยและมักเป็นคู่สมรสที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร แต่ถ้ามีบุตรจะมีประมาณ 1-2 คน ซึ่งเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ดังนั้นการเลือกขนาดอาคารชุดพักอาศัยจึงมีขนาดประมาณ 2 ห้องนอน เหตุผลในการเลือกอยู่อาศัยในอาคารชุดรดับราคาสูงบริเวณสุขุมวืท เนื่องจากความสะดวกในการเดินทางไปทำงานและใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการสังสรรค์ระหว่างอาทิตย์หรือการประกอบกิจกรรมไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย มีรายได้และรายจ่ายสูงซึ่งการใช้จ่ายมักนิยมใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าทำให้การตัดสินใจซื้อเป็นไปได้โดยง่าย จากการศึกษาทางด้านพฤติกรรมการและปัญหาในการอยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการดำรงชีวิตที่คล้ายคลึงกัน คือนิยมการดำเนินกิจกรรม สังสรรค์บริเวณสุขุมวิท ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัย ดทรศัพท์เป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำธุรกิจเพราะการรับส่งอีเมลล์และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในการทำงานเป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ การอยุ่อาศัยในอาคารชุดเป็นลักษณะการอยู่อาศัยแบบถาวร ปัญหาที่มีในการอยู่อาศัยมีปัญหา สามลักษณะ ได้แก่ ปัญหาการออกแบบพื้นที่ในห้องชุดไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่นไม่มีพื้นที่ในการเก็บของในห้องชุด การเลือกใช้วัสดุที่เห็นว่าคุณภาพไม่สมกับราคาห้องชุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการในโครงการฯซึ่งให้ความเห็นว่าฝ่ายนิติบุคคลมีการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าช้า และการมีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีรถยนต์ในครอบครองมากกว่าหนึ่งคัย ปัญหาในลักษณะส่วนบุคคล นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนมากชอบที่จะเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นสมาชิกใ และปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวที่กลุ่มตัวอย่างชอบที่จะอยู่อาศัยในอาคารชุดที่มีไม่มีความหนาแน่น ข้อเสนอแนะ (1) ผู้ประกอบการควรศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจในเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (2)บผู้ออกแบบอาคารชุดระดับราคาสูง ควรออกแบบรูปแบบห้องชุดโดยคำนึงถึงพื้นที่และพฤติกรรมการใช้สอย เนื่องจากคนรุ่นใหม่ บานะดี การสึกษาสูง(ยัปปี้) ยังเป็นผู้ที่มีบุคลิกและลักษณะที่แตกต่างทำให้ถูกแบ่งแยกจากกลุ่มชั้นในสังคม (3) ฝ่ายบริหารอาคารชุดระดับราคาสูงปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้อยู่อาศัยและควรออกระเบียบในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างสัมพันธะภาพอันดีระหว่างผู้อาศัยด้วยกัน ข้อเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งต่อไปคือ การศึกษาพฤติกรรมคนกลุ่ม“เบบี้ บูมเมอร์” ที่อยู่อาศัยในโครงการอาคารชุดระดับราคาสูง ซึ่งคนกลุ่มคนนี้มีประสบการณ์ชีวิตสูง และเงินเก็บสะสมมาก ซึ่งคาดว่า จะพบความต้องการเรื่องที่อยู่อาศัยในแนวสูงสำหรับกลุ่มคนดังกล่าวที่แตกต่างออกไป

บรรณานุกรม :
พิมรา เสนาพลสิทธิ์ . (2553). พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมรา เสนาพลสิทธิ์ . 2553. "พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมรา เสนาพลสิทธิ์ . "พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พิมรา เสนาพลสิทธิ์ . พฤติกรรมการอยู่อาศัยในอาคารชุดระดับราคาสูงของกลุ่มยัปปี้บริเวณสุขุมวิท เขตวัฒนา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.