ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ
นักวิจัย : อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์
คำค้น : ฟันผุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รุจิรา เผื่อนอัยกา , ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในห้องปฏิบัติการนี้เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของเคซีน ฟอสโฟ เปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ ในฟันกรามน้อย จำนวน 20 ซี่ และฟันกรามน้ำนม จำนวน 20 ซี่ ตัดแบ่งครึ่งฟันแนวแก้มลิ้นเพื่อเป็นชิ้นทดลองและชิ้นควบคุม นำไปทำให้เกิดรอยผุจำลองที่ผิวเคลือบฟันจากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อแบ่งกลุ่มเข้าสู่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองจะทาเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์วันละ 2 ครั้ง นานครั้งละ 3 นาที ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ทาสารใดๆ นำไปผ่านกระบวนการจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นกรดด่างในช่องปาก โดยฟันกรามน้อยใช้เวลา 4 สัปดาห์และฟันกรามน้ำนมใช้เวลา 2 สัปดาห์ จากนั้นนำมาคำนวณพื้นที่รอยผุจำลองด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงโพลาไรซ์ที่กำลังขยาย 40 เท่า ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ทาเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์สามารถส่งเสริมให้เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.00) ทั้งในฟันกรามน้อยและฟันกรามน้ำนม สรุปว่า เคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์มีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบทั้งฟันแท้และฟันน้ำนม

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ . (2550). ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ . 2550. "ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ . "ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์ . ผลของเคซีน ฟอสโฟเปบไทด์ อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตเพสต์ต่อการส่งเสริมคืนกลับของแร่ธาตุที่รอยผุจำลองบนผิวฟันมนุษย์ด้านเรียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.