ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
นักวิจัย : สุภาพร สรสิทธิรัตน์
คำค้น : การเรียนการสอนผ่านเว็บ , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19713
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (2) เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้สอนและผู้ดูแลระบบที่ใช้ระบบจัดการ การเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) เพื่อนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในสถาบันอุดมศึกษา จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์องค์ประกอบระบบจัดการการเรียนรู้ แบบประเมินองค์ประกอบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ และ แบบประเมินและรับรองรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบของระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบหลักแบ่งเป็น 1) ระบบเครื่องมือสนับสนุนการเรียน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง 2) ระบบออกแบบหลักสูตร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง 3) ระบบจัดการรายวิชา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบรอง 4) ระบบการทดสอบและประเมินผล ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบรอง 5) ระบบสถิติการใช้งานและรายงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบรอง 6) ระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบรอง 2. สภาพ ปัญหาและความต้องการของผู้สอนและผู้ดูแลระบบที่ใช้ระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับ การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 1) เครื่องมือที่ผู้สอนใช้งานในระบบมากที่สุด คือ สารสนเทศรายวิชา/ข้อมูลรายวิชา และเครื่องมือที่ผู้ดูแลระบบใช้งานในระบบมากที่สุด คือ การมอบหมายงาน เครื่องมือการสร้างและลบรายวิชา และกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ 2) ปัญหาที่พบ คือ ผู้สอนและผู้เรียนขาดความเข้าใจและทักษะการใช้งานระบบจัดการการเรียนรู้ เพราะระบบมีความซับซ้อนและมีเครื่องมือหลากหลาย ใช้งานยาก ผู้สอนไม่มีเวลาและแรงจูงใจที่จะใช้ มีความต้องการทีมเทคนิคและผู้ช่วยสอนในการสนับสนุนการพัฒนารายวิชา 3) ความต้องการของระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า แผนการฝึกอบรมระบบจัดการ การเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพัฒนาผู้สอน และต้องการความเร็วของเครือข่ายเพิ่มขึ้น การประมวลผลของเครื่องแม่ข่าย และความเร็วในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น

บรรณานุกรม :
สุภาพร สรสิทธิรัตน์ . (2550). การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร สรสิทธิรัตน์ . 2550. "การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร สรสิทธิรัตน์ . "การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สุภาพร สรสิทธิรัตน์ . การนำเสนอรูปแบบระบบจัดการการเรียนรู้สำหรับการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.