ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า
นักวิจัย : อรชุมา นิลวงศ์
คำค้น : การสื่อสารทางการตลาด , ดนตรี , ชื่อตราผลิตภัณฑ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พนม คลี่ฉายา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19941
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาด ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้าในมุมมองของผู้บริโภค เป็นการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งศึกษากิจกรรมดนตรี 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงทรูอคาเดมี่แฟนเทเซีย เทศกาลดนตรีฤดูร้อนฮอนด้าซัมเมอร์ เฟส และคอนเสิร์ตกรีนสเปซวันเวิร์ลปาร์ตี้ของไฮเนเก้น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดของการแข่งขันร้องเพลงทรูอคาเดมี่แฟนเทเซียในระดับมาก ในขณะที่มีการรับรู้เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีฤดูร้อนฮอนด้า ซัมเมอร์เฟส และคอนเสิร์ตกรีนสเปซวันเวิร์ลปาร์ตี้ในระดับน้อย ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดของกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่มตัวอย่างชมการแข่งขันร้องเพลงทรูอคาเดมี่แฟนเทเซียทางโทรทัศน์ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงทรูอคาเดมี่แฟนเทเซียมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า และการรับรู้เกี่ยวกับคอนเสิร์ตกรีนสเปซวันเวิร์ลปาร์ตี้ของไฮเนเก้นมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในทางตรงกันข้ามการรับรู้เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีฤดูร้อนฮอนด้าซัมเมอร์ เฟส ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้าโดยรวม นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดมีความสัมพันธ์กับคุณค่าตราสินค้า อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 ทั้ง 3 กิจกรรม

บรรณานุกรม :
อรชุมา นิลวงศ์ . (2552). การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชุมา นิลวงศ์ . 2552. "การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรชุมา นิลวงศ์ . "การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อรชุมา นิลวงศ์ . การใช้กิจกรรมทางดนตรีเพื่อการตลาดและคุณค่าตราสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.