ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : ปานตา ดารามิตร
คำค้น : การท่องเที่ยว -- การสื่อสาร , การสื่อสารในการจัดการ -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน , การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน , การท่องเที่ยวโดยชุมชน -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน , ผู้นำชุมชน -- การสื่อสาร -- ไทย -- ปาย (แม่ฮ่องสอน) , อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19949
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อศึกษาบทบาททางการสื่อสารของผู้นำชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1.รูปแบบการสื่อสารที่พบในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นสามารถเรียงลำดับตามปี 2524- 2552 ได้ดังนี้ 1) การสื่อสารผ่านพูดกับภาพ : จุดเริ่มต้นของการจุดประกายเสน่ห์เมืองปาย เป็นการสื่อสารเรื่องราวของปายผ่านการบอกเล่าแบบปากต่อปากและใช้ภาพถ่ายในการช่วยบรรยายเรื่องราวให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 2)พลังหมึก รับประกันคุณภาพเที่ยวปาย เป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านหนังสือคู่มือนำเที่ยว 3)ขยายเรื่องปายสู่คนไทยในวงกว้าง ใช้การสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของททท. 4)แพร่กระจายเรื่องปายผ่านศิลปินและศิลปะ ใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านการตกแต่งร้าน ผ่านสินค้าที่ระลึก รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าปายเป็นเมืองแห่งศิลปะ 5)การสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านการรวมกลุ่ม การประชุม การใช้วิทยุชุมชนและการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 6)วางระบบการสื่อสารอย่างครบวงจร ได้แก่ การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่ออินเตอร์เน็ต และ 7)พัฒนาการสื่อสารแบบมืออาชีพ ที่เน้นรูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรม ควบคู่ไปกับการใช้การสื่อสารการตลาดแบบผสมสาน 2. บทบาททางการสื่อสารของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนมีบทบาททางการสื่อสารในด้านต่างๆ คือ การเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม, การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก, สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และบทบาทในด้านเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน

บรรณานุกรม :
ปานตา ดารามิตร . (2552). รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานตา ดารามิตร . 2552. "รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปานตา ดารามิตร . "รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ปานตา ดารามิตร . รูปแบบการสื่อสารในการจัดการการท่องเที่ยวของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.