ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม
นักวิจัย : นวลลักขณ์ บุษบง
คำค้น : ประสิทธิผลองค์การ , ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชญาพิมพ์ อุสาโห , ศิริเดช สุชีวะ , ณัฐนิภา คุปรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19928
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณี 3 วิทยาลัยพยาบาล ใช้กรอบแนวคิดหลักของนักวิชาการ Gibson et al. ในการกำหนดกลุ่มปัจจัย และองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การ เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและเปรียบเทียบ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีลักษณะดังนี้ 1.ในภาพรวมประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 3 แห่งในด้านผลผลิต สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย การผลิตผลงานวิจัยควรมีการพัฒนาในการผลิตผลงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ด้านประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการได้ดีภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและคุ้มค่า ผู้ใช้ผลผลิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล ด้านการปรับตัว วิทยาลัยพยาบาลสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ด้านการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลมีการพัฒนาบุคลากรและองค์การอย่างต่อเนื่อง 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การประกอบด้วย ปัจจัยระดับบุคคลได้แก่ความรู้ความ สามารถของอาจารย์ คุณภาพผู้เรียน ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ และความเครียด ปัจจัยระดับกลุ่มได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร โครงสร้างกลุ่ม สถานภาพ บรรทัดฐาน การติดต่อสื่อสาร และความสามัคคี ในระดับองค์การได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน โครงสร้างองค์การ ภาระงาน การเลือกกลยุทธ์ กระบวนการบริหาร และวัฒนธรรมองค์การ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบพหุกรณี 3 วิทยาลัยพยาบาล ใช้กรอบแนวคิดหลักของนักวิชาการ Gibson et al. ในการกำหนดกลุ่มปัจจัย และองค์ประกอบประสิทธิผลองค์การ เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและเปรียบเทียบ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม มีลักษณะดังนี้ 1.ในภาพรวมประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 3 แห่งในด้านผลผลิต สามารถผลิตบัณฑิตได้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย การผลิตผลงานวิจัยควรมีการพัฒนาในการผลิตผลงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ด้านประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการได้ดีภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและคุ้มค่า ผู้ใช้ผลผลิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล ด้านการปรับตัว วิทยาลัยพยาบาลสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ด้านการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลมีการพัฒนาบุคลากรและองค์การอย่างต่อเนื่อง 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การประกอบด้วย ปัจจัยระดับบุคคลได้แก่ความรู้ความ สามารถของอาจารย์ คุณภาพผู้เรียน ทัศนคติ ทักษะ การจูงใจ และความเครียด ปัจจัยระดับกลุ่มได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร โครงสร้างกลุ่ม สถานภาพ บรรทัดฐาน การติดต่อสื่อสาร และความสามัคคี ในระดับองค์การได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน โครงสร้างองค์การ ภาระงาน การเลือกกลยุทธ์ กระบวนการบริหาร และวัฒนธรรมองค์การ

บรรณานุกรม :
นวลลักขณ์ บุษบง . (2552). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลลักขณ์ บุษบง . 2552. "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลลักขณ์ บุษบง . "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
นวลลักขณ์ บุษบง . การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงกลาโหม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.