ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก
นักวิจัย : พรหมชัย ปองขจัดภัย
คำค้น : สิทธิมนุษยชน -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา , พระไตรปิฎก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยันต์ ไชยพร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19598
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดสิทธิมนุษยชน ที่บัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 โดยเทียบเคียงกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หมวดพระสุตตันตปิฎก ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ในพระสุตตันตปิฎกนั้น มีความเชื่อมโยง และสามารถนำมาศึกษาเทียบเคียงกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากลในบริบทสังคมปัจจุบันได้ และจากการศึกษาเทียบเคียงพบว่า หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสุตตันตปิฎก มีความสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากล โดยคำสอนในพระสุตตันตปิฎกนั้น แม้จะไม่ได้ใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่มีเนื้อหาที่มีนัยของการสอนให้เคารพสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในชีวิต ความเสมอภาค เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งการนำแนวคิดสิทธิมนุษยชนที่สอดแทรกในคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ จะช่วยให้ชาวพุทธได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ของผู้อื่น และจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปัจจุบันได้

บรรณานุกรม :
พรหมชัย ปองขจัดภัย . (2553). แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรหมชัย ปองขจัดภัย . 2553. "แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรหมชัย ปองขจัดภัย . "แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พรหมชัย ปองขจัดภัย . แนวคิดสิทธิมนุษยชนในพระไตรปิฎก : หมวดพระสุตตันตปิฎก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.