ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
นักวิจัย : บุศวรรณ นาคสู่สุข
คำค้น : สถานีโทรทัศน์ -- ไทย , ภาพลักษณ์องค์การ , ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นภวรรณ ตันติเวชกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/20178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของ "โครงการด้านสิ่งแวดล้อม" ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้คือ การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจคือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows ในการประมวลผล ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความถี่ในการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดับมาก ทัศนคติที่มีต่อองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 อยู่ในระดับดี ประชาชนมีพฤติกรรมการส่วนร่วมกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบภาพลักษณ์โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 อยู่ในระดับดี โดยช่อง 3 มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกว่าช่อง 7 ในทุกด้านเล็กน้อย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีทัศนคติต่อองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 แตกต่างกัน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติ และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7 และทัศนคติที่มีต่อองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของช่อง 3 และช่อง 7

บรรณานุกรม :
บุศวรรณ นาคสู่สุข . (2552). ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุศวรรณ นาคสู่สุข . 2552. "ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุศวรรณ นาคสู่สุข . "ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
บุศวรรณ นาคสู่สุข . ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.