ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน
นักวิจัย : พิชญา ศศิธร
คำค้น : สังคมประกิต , การเรียนรู้ทางสังคม , สตรี -- แง่สังคม , สตรีนิยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาวดี มิตรสมหวัง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของโรงเรียนราชินีบน 2) เพื่อศึกษาการยอมรับและปฏิเสธตัวตนความเป็นกุลสตรีของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและปฏิเสธตัวตนความเป็นกุลสตรี ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนราชินีบนเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่ให้ความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการอบรมกิริยามารยาทให้เด็กผู้หญิงมีความเป็นกุลสตรี โดยมีกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรี ได้แก่ 1) ด้านการศึกษาที่มีการอบรมขัดเกลาผ่านทางหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมกุลสตรีราชินีบน การจัดประกวดมารยาท การจัดประกวดทำพานพุ่ม ร้อยมาลัย เป็นต้น 2) ด้านกฎระเบียบที่มีการปลูกฝังเรื่องระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งการแต่งกาย ทรงผม และความประพฤติ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยโรงเรียนราชินีบนมีวัฒนธรรมที่สั่งสมบ่มเพาะและถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นสู่รุ่น คือ จากเจ้านายสู่ครู จากครูสู่ลูกศิษย์ รวมทั้งศิษย์เก่าที่ยังคงรักและระลึกถึงพระคุณของโรงเรียนยังคงช่วยกันสานต่อวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนให้คงอยู่ต่อไป จึงทำให้คุณค่าแห่งกุลสตรีราชินีบนถูกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมภายในโรงเรียนเรื่อยมา ในส่วนของการยอมรับและปฏิเสธตัวตนความเป็นกุลสตรี พบว่า กลุ่มนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยมีการยอมรับตัวตนความเป็นกุลสตรีและให้ความส าคัญกับการอบรมขัดเกลาของโรงเรียน ในขณะที่กลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มความประพฤติไม่เรียบร้อยมีการปฏิเสธตัวตนความเป็นกุลสตรีและไม่ประพฤติตนไปในแนวทางของโรงเรียน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและปฏิเสธ ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเพื่อน และปัจจัยด้านคณาจารย์

บรรณานุกรม :
พิชญา ศศิธร . (2553). การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญา ศศิธร . 2553. "การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิชญา ศศิธร . "การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พิชญา ศศิธร . การยอมรับและการปฏิเสธกระบวนการขัดเกลาความเป็นกุลสตรีของเยาวชนหญิงในสถาบันการศึกษาไทยปัจจุบัน : ศึกษากรณีโรงเรียนราชินีบน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.