ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย
นักวิจัย : พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์
คำค้น : มารดาและทารก , ทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำ , ทารกแรกเกิด , ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความวิตกกังวล ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้สื่อสัญญาณทารก และการสนับสนุนทางสังคมกับการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย และเพื่อศึกษากลุ่มตัวแปรที่สามารถร่วมกันพยากรณ์การแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ได้จากการกำหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 100 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลด้านมารดาและด้านทารก แบบสอบถามความวิตกกังวล แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามการรับรู้สื่อสัญญาณทารก แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค มีค่าความเที่ยงระหว่าง .80 ถึง .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนน การแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อยอยู่ในระดับดี ( x = 3.27 , S.D. = .332 ) 2) ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .684, .579 , p <.05 ตามลำดับ) การรับรู้สื่อสัญญาณทารก และความวิตกกังวลไม่มีความสัมพันธ์กับการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนัก (r = -.195, .037 , p >.05) 3) กลุ่มตัวแปรทั้ง 4 คือ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สื่อสัญญาณทารกและความวิตกกังวล ร่วมกันพยากรณ์การแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ระดับ .05 ( F=40.062, p<.05 )โดยร่วมกันทำนายได้ ร้อยละ 62.8 (R2 = .628) ซึ่งมีสมการ ดังนี้ Zการแสดงบทบาทการเป็นมารดา= .558 (ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง) + .397 (การสนับสนุนทางสังคม) -.184 (การรับรู้สื่อสัญญาณทารก) - .163 (ความวิตกกังวล )

บรรณานุกรม :
พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ . (2553). ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ . 2553. "ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ . "ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ . ปัจจัยทำนายการแสดงบทบาทการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรน้ำหนักน้อย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.