ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
นักวิจัย : ชญาณิศา นันทสกุลการ
คำค้น : อาวุธนิวเคลียร์ , นโยบายต่างประเทศ -- จีน , จีน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ , อาวุธนิวเคลียร์ -- ความร่วมมือระหว่างประเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยวัฒน์ ค้ำชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19539
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(ร.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของจีนที่มีต่อการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1949 – 1992 การศึกษาวิจัยได้นำกรอบความคิดเรื่องการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) มาเป็นแนวในการวิเคราะห์และอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิทยานิพนธ์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า เหตุสำคัญที่ทำให้จีนตัดสินใจเข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในปี ค.ศ. 1992 นั้นเป็นเพราะจีนต้องการฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดี โดยแสดงความรับผิดชอบในฐานะประเทศมหาอำนาจที่ให้ความร่วมมือกับระบอบการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า จีนตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์มีเหตุสำคัญหลักเนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่จีนต้องเร่งฟื้นฟู ในฐานะประเทศมหาอำนาจที่ต้องมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือกับระบอบระหว่างประเทศ เนื่องจากปัญหาที่สั่งสมมาหลายประการในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ที่มีลักษณะละเมิดต่อระบอบการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ทั้งอย่างเปิดเผยและไม่เปิดเผย ได้แก่ การสร้างความร่วมมือด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน ปากีสถาน และแอลจีเรีย วาทกรรม “ภัยคุกคามจากจีน” การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส และโครงการพัฒนานิวเคลียร์สมัยใหม่

บรรณานุกรม :
ชญาณิศา นันทสกุลการ . (2553). จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาณิศา นันทสกุลการ . 2553. "จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชญาณิศา นันทสกุลการ . "จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ชญาณิศา นันทสกุลการ . จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.