ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
นักวิจัย : ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
คำค้น : การฝึกสอน , โรงเรียน -- มาตรฐาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 70 คน, ครูพี่เลี้ยง จำนวน 210 คน, อาจารย์นิเทศ จำนวน 70 คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 420 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน ได้แก่ความตรงตามเนื้อหา ความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายในและความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน ผลการวิจัยพบว่า ได้แบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน 2 ฉบับ มีมาตรฐานในการประเมิน 17 มาตรฐาน ดังนี้ แบบประเมินฉบับที่ 1 ประเมินโดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง มี 8 มาตรฐาน คือ 1) สถานศึกษามีการจัดการองค์การ โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 2) สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 4) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครูตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ 5) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 6) สถานศึกษาจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 7) สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ 8) สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ แบบประเมินฉบับที่ 2 ประเมินโดยอาจารย์นิเทศและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มี 9 มาตรฐาน คือ 1) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 3) ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม และจริยธรรม 4) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 5) ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 6) ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 7) สถานศึกษามีการจัดองค์การ โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความพร้อมในการเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู 8) ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ 9) ครูมีความสามารถในการเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน พบว่า 1. แบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนทุกฉบับมีความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาจากการตัดสินความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ และมีความตรงเชิงโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2. ความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency Reliability) แบบประเมินฉบับที่ 1 ค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับมีค่า 0.88 จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มครูพี่เลี้ยงมีค่าความเที่ยงสูงสุด มีค่า 0.91 และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษามีค่าความเที่ยง 0.75 แบบประเมินฉบับที่ 2 ค่าความเที่ยงรวมทั้งฉบับมีค่า 0.95 จำแนกตามกลุ่มอาจารย์นิเทศก์มีค่าความเที่ยงสูงสุด มีค่า 0.68 และกลุ่มผู้ประเมินพบว่ากลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีค่าความเที่ยง 0.95 3. ความเที่ยงระหว่างผู้ประเมิน (Inter-Rater Reliability) แบบประเมินทั้ง 2 ฉบับมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.999

บรรณานุกรม :
ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ . (2553). การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ . 2553. "การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ . "การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ . การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐานสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.