ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
นักวิจัย : ธนพล ถาวรศิลป์
คำค้น : สระแก้ว , การพัฒนาการท่องเที่ยว , สระแก้ว -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา , สมบัติ กาญจนกิจ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19396
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านความพร้อมขององค์ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านความพร้อมขององค์ประกอบการท่องเที่ยวตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว โดยผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.96 ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน400 คน และนำแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 8 ท่าน นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า “ที” ( t-test) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวเพศชายกับเพศหญิง วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างนักท่องเที่ยวที่มี อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ แตกต่างกัน และทำการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 219 คนและเพศชายจำนวน 181 คน มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ รับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว 1 - 2 ครั้ง มากับครอบครัวหรือญาติ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อท่องเที่ยว ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วจากเพื่อน/ญาติ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว 1 วัน ไม่พักค้างคืน ถ้าค้างคืนจะพักที่บ้านญาติ/บ้านเพื่อน นักท่องเที่ยวส่วนมากเคยมาและสนใจท่องเที่ยวที่ตลาดโรงเกลือ มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วคือแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ 2. นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมองค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วอยู่ในระดับมากทุกข้อตามลำดับ ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว ( =3.08) 2) การคมนาคมขนส่ง ( =3.01) 3) สินค้าของที่ระลึก( =2.91) 4) ที่พักโรงแรม ( =2.90) 5) เทศกาลพิเศษความบันเทิง( =2.89) 6) การอำนวยความสะดวกเข้าออกเมือง ( =2.87) 7) การบริการอื่นๆแก่นักท่องเที่ยว ( =2.84) 8) ร้านอาหาร ภัตตาคาร ( =2.82) 9) ความปลอดภัย ( =2.74) 10) ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ( =2.73) 3. นักท่องเที่ยวเพศชายและหญิงมีความคิดเห็นในด้านความพร้อมขององค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 นักท่องเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นในด้านความพร้อมขององค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 4. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วพบว่า 1) ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ควรร่วมกันในการบริหารจัดการ เพื่อการเชื่อมโยงให้เป็นเครือข่ายการท่องเที่ยว 2) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ 3) มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยว 4) ควรพัฒนาเส้นทางใหม่สำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว 5) ควรพัฒนาส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วให้มีหลายรูปแบบ 6) ควรพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 7) ควรจัดตั้งกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วขึ้น

บรรณานุกรม :
ธนพล ถาวรศิลป์ . (2552). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล ถาวรศิลป์ . 2552. "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนพล ถาวรศิลป์ . "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
ธนพล ถาวรศิลป์ . แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.