ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่
นักวิจัย : สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์เป็นข้อมูลที่รวบรวมกระบวนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ในอดีตเอาไว้ทั้งหมด การประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์สามารถสกัดรูปแบบของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตออกมาได้ รูปแบบของการพัฒนาที่เกิดขึ้นในอดีตเหล่านี้มีประโยชน์มากต่อขั้นตอนการพัฒนาและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ อาทิเช่น แนะนำนักพัฒนาว่าเมื่อแก้ไขซอฟต์แวร์ในส่วนนี้แล้ว นักพัฒนาควรจะต้องไปแก้ไขซอฟต์แวร์ที่ส่วนใดอีก งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาการประยุกต์เทคนิคดังกล่าวมักจะใช้ตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นเป็นตัวแบบในการประเมินความน่าสนใจของกฎความสัมพันธ์ แต่ตัวแบบนี้มีข้อบกพร่องที่สำคัญคือสามารถให้ผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกลวงจำนวนมาก ต่อมา Liu และคณะ (Liu et al., 2008) ได้เสนอตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าวของตัวแบบเดิม งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบเดิมและตัวแบบใหม่ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบกับข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อเคมายมันนี่ (KMyMoney) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของกฎความสัมพันธ์ที่ได้จากการใช้ตัวแบบใหม่มีค่าสูงกว่าการใช้ตัวแบบเดิมในสถานการณ์การนำทางอย่างมีนัยสำคัญ แต่มีค่าไม่ต่างกันหรือน้อยกว่าในสถานการณ์การป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สมบูรณ์แล้ว

บรรณานุกรม :
สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์ . (2553). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์ . 2553. "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์ . "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์ . การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.