ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต
นักวิจัย : สุคนธา หาสาสน์ศรี
คำค้น : ไต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรอนงค์ อร่ามวิทย์ , อำนาจ ชัยประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19371
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ยายับยั้งแคลซินิวริน (cyclosporine, tacrolimus) เป็นหนึ่งในยากดภูมิคุ้มกันที่ส าคัญที่ ใช้ในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต แต่ยานี้มีผลข้างเคียงที่ส าคัญคือความเป็นพิษต่อไต ซึ่งปกติวัดโดยการ เพิ่มขึ้นของระดับครีแอทินินในซีรัม อย่างไรก็ดีมีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของระดับครีแอทินินในซีรัม ซึ่งเชื่อว่าระดับซิสแททิน ซี ในซีรัมน่าจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่า การศึกษา นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินใน เลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิสแททิน ซี ในซีรัมของผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ท าการศึกษาในผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตมานานอย่างน้อย 3 เดือน และอยู่ในสภาวะคงที่ ผู้ป่วยจะถูก เจาะเลือดก่อนการให้ยาครั้งต่อไปเพื่อตรวจระดับ cyclosporine และ tacrolimus ในเลือด, ระดับครีแอทินินและซิสแททิน ซี ในซีรัม ได้ตัวอย่างซีรัมจ านวน 217 ตัวอย่าง จากผู้ป่วย 56 ราย จากผลแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดไม่มีความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินิน (r = -0.103, P = 0.194) และซิสแททิน ซี (r = -0.107, P = 0.176) ในซีรัม และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรงหลายตัวแปรพบว่า เพศ อายุ น้ าหนัก ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกถ่ายไต การเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือด การ เปลี่ยนแปลงของขนาดยาต่อไปนี้ ยายับยั้งแคลซินิวริน, prednisolone, AZA หรือ MMF ไม่มีผล ต่อการเปลี่ยนแปลงของทั้งระดับครีแอทินินและซิสแททิน ซี ในซีรัม จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่มีการปลูกถ่ายไตมานานจนอยู่ในสภาวะคงที่แล้ว การเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของระดับครีแอทินินและซิสแททิน ซี ในซีรัม ดังนั้น ตัวชี้วัดสามารถใช้ได้ทั้งครีแอทินินและ ซิสแททิน ซี ในซีรัม

บรรณานุกรม :
สุคนธา หาสาสน์ศรี . (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา หาสาสน์ศรี . 2553. "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา หาสาสน์ศรี . "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สุคนธา หาสาสน์ศรี . ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของระดับยายับยั้งแคลซินิวรินในเลือดกับการเปลี่ยนแปลงของระดับครีแอทินินและซิลแททิน ซี ในซีรัมผู้ป่วยปลูกถ่ายไต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.