ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
นักวิจัย : สุจิตรา โอสถอภิรักษ์
คำค้น : วิจัย , สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19368
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย เอกชนในปัจจุบัน กำหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย และ นำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย เอกชนในปัจจุบัน กำหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย และ นำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยจำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนใน ประเทศไทย ผลการวิจัยได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยดังนี้ ด้านการผลิตผลงานวิจัย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การวิจัย หน่วยงานวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย การบริหารงานวิจัยระดับคณะ/สาขาวิชา งบประมาณ การวิจัย การบริหารนักวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารโครงการวิจัย และระบบบัณฑิตศึกษา ด้านการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วิธีการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ ในการตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานวิจัย และการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ การ นำไปใช้ประโยชน์ในสถาบัน การนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ ด้านเครือข่ายการวิจัย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับบุคคล เครือข่ายระดับสถาบัน และรูปแบบของเครือข่าย อย่างเป็นทางการ ผลการวิจัยได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิจัยดังนี้ ด้านการผลิตผลงานวิจัย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การวิจัย หน่วยงานวิจัย ผู้บริหารงานวิจัย การบริหารงานวิจัยระดับคณะ/สาขาวิชา งบประมาณ การวิจัย การบริหารนักวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารโครงการวิจัย และระบบบัณฑิตศึกษา ด้านการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ประกอบด้วย ผลงานวิจัย วิธีการในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การสนับสนุนงบประมาณ ในการตีพิมพ์ การนำเสนอผลงานวิจัย และการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย การนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ การ นำไปใช้ประโยชน์ในสถาบัน การนำไปใช้ประโยชน์แก่สังคม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ ด้านเครือข่ายการวิจัย ประกอบด้วย เครือข่ายระดับบุคคล เครือข่ายระดับสถาบัน และรูปแบบของเครือข่าย อย่างเป็นทางการ

บรรณานุกรม :
สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ . (2552). การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ . 2552. "การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ . "การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ . การนำเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.