ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ
นักวิจัย : สมประสงค์ แสงอินทร์
คำค้น : จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ , จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ -- แง่สังคม , Electronic mail message , Electronic mail message -- Social aspects
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/19355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

ศึกษาลักษณะ แรงจูงใจในการส่ง และผลกระทบของอี เมลส่งต่อ เพื่อนำผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมรับส่งอีเมลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับกระตุ้นให้ผู้ใช้โปรแกรมรับส่งอีเมลตระหนักในประโยชน์และปัญหาตามมาจากอีเมลส่งต่อ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาอีเมลส่งต่อจำนวน 350 ฉบับที่แพร่ไปในระบบรับส่งอีเมลภายหลังประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบรับส่งอีเมลส่งต่อ จำนวน 450 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. อีเมลส่งต่อมีการตั้งชื่อหลายรูปแบบ เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลหรือองค์กร วัตถุประสงค์ที่พบมากที่สุดคือการโน้มน้าวใจ อีเมลส่งต่อมีจุดดึงดูดใจอยู่ที่การเร้าอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลัก แรงจูงใจภายนอกอยู่ที่คุณลักษณะของเนื้อหา เช่น ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความน่าสนใจ เป็นต้น พบความไม่เหมาะสมในเนื้อหาจำนวนมาก และความน่าเชื่อถือใช้รูปแบบของแหล่งอ้างอิงข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมเข้าอ่านอีเมลส่งต่อและส่งค่อนข้างน้อย แรงจูงใจในการส่งส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกไปให้ผู้รับทราบ และมีการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งคัดเลือกผู้รับก่อนส่งเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเท่าที่ควร 3. ผลกระทบต่อผู้รับอีเมลส่งต่อส่วนใหญ่มีความรุนแรงระดับปานกลางถึงมาก ทั้งในเชิงสร้างสรรค์และทำลาย แต่ในภาพรวม ผู้รับกลับรู้สึกว่าอีเมลส่งต่อมีประโยชน์มากกว่าสร้างปัญหา

บรรณานุกรม :
สมประสงค์ แสงอินทร์ . (2553). ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . 2553. "ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . "ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
สมประสงค์ แสงอินทร์ . ลักษณะ แรงจูงใจของผู้ส่ง และผลกระบทของอีเมลส่งต่อ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.